Általános Szerződési Feltételek

Mindazon esetekben, amikor a Still Kft. (székhelye: 2851 Környe, Tópart u. 1., adószáma: 11182751-2-11, a továbbiakban: "Still Kft.") megrendelői, vagy vevői pozícióba kerül és a szerződő felek ellenkezően nem rendelkeznek, akkor a szerződő felek jogviszonyára – ideértve egyebek mellett, de nem kizárólagosan a Still Kft. által kért, vagy enélkül a részére adott ajánlatokat, a Still Kft. általi megrendeléseket és azok teljesítését, valmint az ellenérték megfizetését – az alábbi Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) rendelkezései az érvényesek.

Fentiek alapján a szerződő felek eltérő megállapodásának hiányában az ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni mindazon kapcsolatokban, amelyekben valaki a Still Kft. részére bármely terméket előállít, értékesít, szállít vagy bármely szolgáltatást (együttesen továbbiakban áru) teljesít. A Still Kft-vel a fentiekben felsorolt bármely szerződéses jogviszonyba lépő fél az ÁSZF- ben a továbbiakban egységesen „Partner”-ként kerül megnevezésre.

Ha a szerződő felek a konkrét jogviszonyukra, az ÁSZF alkamazása mellett külön megállapodást is kötnek és abban meghatározott kérdéseket az ÁSZF-től eltérően szabályoznak, úgy az adott konkrét jogviszonyra a szerződő felek külön megállapodása az irányadó.

1. Az ajánlat

1. 1 A Still Kft. a szerződő felek szerződéses kapcsolatainak keretei között vagy attól függetlenül is, ajánlat tételére hívhatja fel a Partnert.

1. 2 A Partner az ajánlatát az ajánlatkérésben – ideértve a pályázati kiírást is – rögzített szempontok szerint köteles megtenni. Ettől való eltérés esetén az ajánlatában erre kifejezetten utalnia kell, s az ajánlathoz harminc (30) napig kötve van.

1. 3 Az ajánlattétel, függetlenül attól, hogy arra felhívásra vagy a nélkül, a Partner kezdeményezésére kerül sor, a Still Kft. oldalán megrendelési kötelezettséget nem keletkeztet és az ajánlattevőt az ajánlattételre alapítottan semmiféle ellenszolgáltatás követelésére nem jogosítja fel a Still Kft.-vel szemben.

Az ajánlat elfogadása esetén is a Still Kft. a megrendelését minden esetben írásban adja meg.

2. A Partner általános kötelezettségei

2. 1 A teljesítéshez szükséges eszközöket, anyagokat és egyéb dolgokat, ideértve a teljesítésben közreműködő alkalmazottak munka-, és védőruházatát is, a Partner saját költségére biztosítja. Ugyancsak saját költségére köteles gondoskodni arról, hogy azok folyamatosan, a szerződés teljes időtartama alatt, a szerződésszerű teljesítéshez szükséges állapotban legyenek, illetve szükség esetén gondoskodik azok cseréjéről, pótlásáról.

2. 2 A Partner köteles betartani és betartatni a teljesítés helyén érvényes munka-, tűz- és környezetvédelmi, valamint üzembiztonsági előírásokat és a Still Kft. irányelveit. A Partner köteles betartani és betartatni továbbá az általa végzett tevékenységre vonatkozó hasonló jogszabályi és egyéb előírásokat is. Mindezeket együttesen a Partner köteles a teljesítésben résztvevő munkavállalóival, alvállalkozóival, egyéb harmadik személyekkel megismertetni, és ennek megtörténtét velük írásban igazoltatni.

2. 3 A Partner a teljesítés körében kizárólag a hatályos munkajogi és egyéb jogszabályi előírásoknak mindenben megfelelő munkavállalót foglalkoztathat. Ez a szabály irányadó a nem munkaviszony keretében foglalkoztatott minden jogi- és természetes személyre is. A Partner közvetlen és korlátlan felelősséggel tartozik mind a Still Kft.-vel, mind a hatóságokkal szemben azért, hogy a teljesítés körében általa akár munkaviszony, akár egyéb jogviszony keretében alkalmazott személyek, szervezetek mindenben megfelelnek a foglalkoztatásukra előírt hatályos magyar munkajogi és egyéb előírásoknak.

3. A teljesítés, dokumentáció, mennyiségi és minőségi vizsgálat

3. 1 A teljesítés helye: a Still Kft. megrendelésén feltüntetett (telep)hely. Ha a teljesítés részben, vagy egészben az Áru átadásával történik, akkor a dolgot, a szerződésszerű teljesítés ellenőrzéséhez és/vagy igazolásához szükséges árukísérő okmányokkal együtt, a Still Kft. megrendelőjében meghatározott (telep)helyen kell a Still Kft. képviselőjének átadni.

3. 2 A Partner köteles a Still Kft. részére az Áru használatához szükséges valamennyi dokumentumot magyar nyelven átadni.

4. Teljesítési határidő

4. 1 A teljesítési határidő – a felek ellenkező megállapodásának hiányában – a Still Kft. megrendelésén feltüntetett határidő. Ha a Partner a teljesítési határnapon nem tud teljesíteni, akkor köteles erről a Still Kft.-t haladéktalanul értesíteni és egyidejűleg a teljesítésre póthatárnapot vállalni.

4. 2
Partner a határidőben történő teljesítést veszélyeztető akadályokról, azok elhárultáról haladéktalanul értesíteni köteles Still Kft-t. Az értesítés elmaradása, késedelmes volta miatt a Still Kft. oldalán bekövetkezett károkat a Partner köteles Still Kft. részére megtéríteni.

5. Szavatosság, késedelem, hibás teljesítés és jogkövetkezményei

5. 1 A szerződésszerű teljesítéssel kapcsolatos mennyiségi, minőségi kifogás esetén Still Kft. jogosult a vételár, vagy a díj arányos részét visszatartani mindaddig, amíg Partner a hiányzó mennyiséget nem pótolja, vagy Still Kft.-vel szembeni egyéb szavatossági kötelezettségét nem teljesíti.

5. 2 Ha a Partner a teljesítési határidőre nem, vagy nem megfelelő mennyiségben és/vagy minőségben teljesít és az általa a teljesítésre vállalt póthatáridőt vagy a hiányzó mennyiség pótlására, a hiba kiküszöbölésére vállalt határidő a Still Kft. részére, megalapozott gazdasági indokok alapján nem fogadható el, úgy Still Kft. jogosult az adott Árut harmadik személytől megrendelni, a partner költségére. Késedelmes szállítás esetén a Partner meghatározott kötbérfizetési kötelezettség terheli, amelynek mértéke a szerződött összegre vetítve heti 1%, maximum 10%, s ezen felül Still Kft. oldalán felmerült többletköltségeket is köteles Still Kft. részére megtéríteni. A Still Kft ezen kiadásokat igazolni köteles. A teljesítés fenti okból történő visszautasítása miatt a Partner a Still Kft.-vel szemben semmilyen igényt nem érvényesíthet.

6. Teljesített minőség

6. 1 A Partner az adott Árura megállapított legmagasabb minőségi követelményeknek és szakmai szokásoknak, valamint a megrendeléshez mellékelt specifikációnak megfelelően köteles teljesíteni. Ha a teljesítés megkezdése előtt a Partner a Still Kft. részére az adott Áruból mintát ad át a Still Kft.-nek, úgy a teljesítéskor szállított Árunak mindenben meg kell felelnie a korábban átadott mintadarabnak.

7. Árak és fizetési feltételek

7. 1 Az Áru ellenértékét, valamint a Still Kft. részére nyújtott árkedvezményeket a felek külön megállapodása tartalmazza. Az Ár tartalmazza a teljesítéssel a Partner oldalán felmerült valamennyi költséget. Az Ár tartalmazza a Partner oldalán, felmerülő a Partnert terhelő valamennyi adók, járulékok, díjak- beleértve a környezetvédelmi termékdíjak megfizetését is.

7. 2 Fizetési határidő: a számla kézhezvételét követő 60 nap.

8. A szerződés módosítása, megszűntetése.

8. 1 A szerződés, ideértve annak mellékleteit is, kizárólag a felek közös megegyezésével és csak írásban módosítható. A szerződést a sérelmet szenvedett fél írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal – felmondási idő közbeiktatása nélkül – jogosult felmondani, ha akár a Partner, akár a Still Kft. bármely, a szerződésből vagy jogszabályból eredő kötelezettségét súlyosan megszegi.

8. 2 A Still Kft. jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy ennek hiányában a már leadott megrendeléseket lemondani, ha a Partner ellen végrehajtási, csőd, felszámolási, vagy végelszámolási eljárás indul, illetve ha az illetékes cégbíróság a Partner hivatalból törlése iránt eljárást indít. Egyéni vállalkozó esetében akkor is, ha az egyéni vállalkozói tevékenységét szünetelteti, azt megszüntette, vagy az bármely okból és módon megszűnt.

9. Összeférhetetlenség

9. 1 A Still Kft a KION csoport tagjaként kiemelt figyelmet fordít a vállalati kultúra betartására, ami magába foglalja a magas teljesítmény nyújtására való törekvést, a saját felelősség, a tisztesség, az ügyfélközpontúság, valamint az emberek, emberi jogok és a környezet iránti tisztelet.

10. Külkereskedelmi szabályozás

10. 1 A KION-csoport nemzetközi befektetők tulajdonában áll, több állam export ellenőrzési rendelkezéseit is figyelembe kell vennie és be kell tartania és ezt várja el vele szerződésben lévő valamennyi Partnerétől. A Partner köteles minden erre vonatkozó törvényi előírást és szabályt betartani és köteles a Still-t a szükséges információval ellátni

11. Titoktartás, korlátozások

11.1 A Partner elfogadja, hogy a felek között létrejött szerződés, az ahhoz kapcsolódó minden irat és információ, továbbá a szerződés teljesítése során, vagy azzal összefüggésben Still Kft.-ről és üzleti partnereiről, azok tevékenységéről tudomására jutott minden adat és információ üzleti titkot képez, melyet a Partner harmadik személlyel nem közölhet, más módon nyilvánosságra nem hozhat és a szerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítését meghaladóan kizárólag a Still Kft. előzetes írásbeli engedélyével használhat fel. A titoktartási kötelezettség kiterjed a Partner munkavállalóira, alvállalkozóira és mindazon harmadik személyekre is, akiknek közreműködését a teljesítés érdekében a Partner igénybe veszi. A Partner kötelezettsége, hogy a fenti személyekkel az ÁSZF titoktartási rendelkezéseit megismertesse, elfogadtassa, illetve a Partner felel azért, hogy azt ezek a személyek be is tartsák. A felek rögzítik, hogy nem tekintik a titoktartási kötelezettség megszegésének a titoktartás körébe tartozó információknak a felek titoktartásra egyébként is kötelezett pénzügyi és jogi tanácsadóival történő megosztását, illetve ha az adatszolgáltatást jogszabály, vagy jogerős hatósági, bírósági határozat rendeli el.

A szerződéses kapcsolat továbbá nem jogosítja fel a Partnert arra, hogy a Still Kft., valamint a KION Vállalatcsoport és leányvállalataik nevét, védjegyeit és ipari-, vagy szerzői jogvédelem alatt álló egyéb dolgait, tulajdonát a szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítéséhez szükséges mértéket meghaladóan bármely módon felhasználja. A Partner a szerződésre, és az annak alapján teljesített szolgáltatásokra kizárólag a Still Kft. előzetes írásbeli engedélyével hivatkozhat.

12. Pénzügyi jelentések

12. 1 A Partner vállalja, hogy valamennyi üzleti tranzakcióit időben, pontosan dokumentál, és eleget tesz a jogszabályi követelményeknek.

13. Anti diszkrimináció

13. 1 A Partner deklarálja az emberi jogok betartását, és azt, hogy a diszkrimináció semmilyen formája nem elfogadható. Nem tesz különbséget az emberek között a nemzetiségük, etnikai hovatartozásuk, vallásuk, koruk, esetleges testi fogyatékosságuk, bőrszínük, szexuális irányultságuk, világnézetük, vagy nemük alapján.

14. Környezettudatosság, egészségmegőrzés

14. 1 Valamennyi vállalati Partnertől elvárás, hogy közvetlen munkakörnyezetében körültekintően és kíméletesen gazdálkodjon az erőforrásokkal, az üzleti magatartás alapértéke a környezet védelme iránti elkötelezettség, a társadalom iránt érzett felelősség kifejezésre juttatása. A Partner deklarálja, hogy az általa szállított valamennyi áru és szolgáltatás megfelel a környezetvédelmi, minőségi biztonsági és biztonságtechnikai követelményeknek

14. 2 A Partner elfogadja, hogy a fenti követelmények betartása hosszú távú tanulási és fejlődési folyamat és tudomásul veszi, hogy a Still Kft kizárólag olyan Partnerekkel dolgozik együtt, akik jelen értékeket és magatartási kultúrát betartja és ezen értékekek betartását folyamatosan felülvizsgálja.

15. Üzleti Magatartási és Etikai Kódex (Compliance)

15. 1 A KION Csoporton belül, s így a STILL-re is alkalmazandó Üzleti Magatartási és Etikai Kódex (a továbbiakban: „KION Kódex”) egy gyűjtő kifejezés a jogi és etikai normákra, amelyeket a STILL által célzott megfelelőség foglal magában, amelyet vállalatain belül kíván elérni, és amelyet a STILL cserébe üzleti partnereitől is elvár. A KION Kódex a törvénynek való elkötelezettséget és megfelelést hangsúlyozza, meghatározza a jogi és etikus magatartás alapvető normáit, és a jelen Megállapodás szerves részét képezi, ami letölthető az alábbi weboldalról:
www.kiongroup.com/en/main/investor_relations/corporate_governance/compliance_at_kion/Compliance.jsp (magyarul nem elérhető)

15. 2
A partner vállalja és garantálja, hogy nem kap, nyújt, vagy vesz át semmiféle jutalékot, fizetséget, ajándékot, pazar, vagy kiterjedt mértékű szórakozást, vagy egyéb értéket képviselő dolgot a Partner alkalmazottaitól/-nak vagy képviselőjétől/-nek egyetlen megrendeléssel kapcsolatban sem, továbbá tudomásul veszi, hogy az ilyen jellegű kifizetés, ajándék, szórakozás, vagy egyéb értéket képviselő dolog ajándékozása, vagy elfogadása által szigorúan megsérti a STILL vállalati szabályzatát, amely a jelen Megállapodás megszüntetését eredményezheti és követeléseket von maga után bármely ebből eredő kárt illetően. A Partner tájékoztatja a STILL menedzsmentjét bármely ilyen jellegű megszólításról tudomása van.

16. Egyéb rendelkezések, jogvita, irányadó jogszabályok

16. 1 A szerződés teljesítése során hatályos jognyilatkozatot – ide nem értve a szerződésszerű teljesítés érdekében elengedhetetlenül szükséges utasításadást – kizárólag a felek kijelölt felelős vezetői, kapcsolattartói tehetnek. Ha a szerződéses kapcsolat jellegéből következően a teljesítés során a Still Kft. a teljesítéssel összefüggésben jogosult utasításokat adni a Partner részére, az utasítás – a balesetveszély elhárításához és a károk megelőzéséhez szükséges utasítások kivételével – nem terjedhet ki a munka megszervezésére. A Partner munkavállalóinak, alvállalkozóinak, a teljesítésben résztvevő egyéb személyeknek az irányítását – szükség esetén a Still Kft. szakmai iránymutatásai alapján – a Partner (helyi) képviselője végzi. A Still Kft. köteles a Partnert minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely az ő oldaláról a szerződésszerű teljesítést veszélyezteti.

16. 2 A szerződő felek kötelesek az adataikban bekövetkezett, a szerződésszerű teljesítést érintő minden változást (cégnév, székhely, telephely, bankszámla, stb.) haladéktalanul, de legkésőbb a változás hatálybalépését követő három (3) napon belül a másik félnek írásban bejelenteni. Ennek bármely okból történt elmaradásából eredő minden kárért a mulasztó fél tartozik felelősséggel.

16. 3 Az ÁSZF-ben, illetve a felek külön megállapodásában nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

 

                                                                  Still Kft.                                                                                                                                                       Stand 2018

Cookie Panel

A STILL Cookies-t (sütiket) használ, hogy még nagyobb online élményt nyújtson Önnek, és anonimizált honlap látogatásra vonatkozó adatokat szerezzen be. Megnézheti, hogy milyen Cookies-t használunk, azok mit csinálnak, és hogyan lehet a Cookies-t kikapcsolni a Cookies használati irányelvekben. Adatvédelem.

Az oldalunkon való böngészéssel Ön beleegyezik a Cookies-t használatába. Az üzenet bezárásával Ön elfogadja, hogy Cookies-t használunk ezen a készüléken a Cookies használati irányelvek szerint, ha Ön ki nem kapcsolja azokat.