A használt targoncák szállításának általános feltételei

1. Alkalmazási terület

1.1. Ezek az általános feltételek a használt STILL targoncak minden szállítására vonatkoznak. Minden ajánlatra és minden olyan szerződésre vonatkoznak, amely értékesítésre, szállításra, szervizszolgáltatásra, munkaerőre és anyagokra vonatkozik, beleértve a tanácsadást és a STILL által nyújtott egyéb szerződéses szolgáltatásokat is. Kizárólag ezek a feltételek érvényesek. Az ügyfél vásárlási feltételei, a jelen szállítási feltételek vagy kiegészítő megállapodások módosítása vagy az azoktól való eltérés csak a STILL kifejezett írásbeli megerősítésével válnak ténylegesen szerződéssé.

1.2. Folyamatban lévő üzleti kapcsolatok esetén ezek a feltételek az ügyféllel folytatott minden jövőbeli használt targonca-üzletre vonatkoznak, amennyiben nem állapodtak meg kifejezetten más feltételekről. Ezen túlmenően a használt tehergépkocsikra vonatkozó ezen általános szerződési feltételek vonatkoznak minden olyan megállapodásra, például karbantartásra és javításra, amely egy már megkötött szerződés alapján jön létre.

2. Ajánlat és szerződéskötés

2.1. Általános ajánlatok

2.1.1. A STILL által tett ajánlatok és költségbecslések nem kötelező érvényűek.

2.1.2. A STILL által kiadott írásbeli megrendelés-visszaigazolás a megrendelés terjedelme tekintetében mindkét fél számára kötelező érvényű.

2.1.3. Amennyiben a STILL elfogadási határidőt ad meg, a szerződés csak a megadott határidőn belül jön létre. Amennyiben az ajánlatot a megrendelő a megadott elfogadási határidőn belül nem fogadja el, vagy ha a megrendelő elfogadása eltér az ajánlattól, a szerződés csak az eltérés írásbeli megerősítése alapján jön létre. A határidő az ajánlat ügyfél általi átvételének napján kezdődik.

2.1.4. Előzetes értékesítésre vonatkozó kikötés.

2.2. Online ajánlatok

2.2.1. A STILL által tett online ajánlatok szintén nem kötelező érvényűek. A szerződés csak a STILL írásbeli megrendelés-visszaigazolása alapján jön létre.

2.2.2. Megrendelés esetén az ügyfél köteles a valóságnak megfelelő adatokat megadni. Amennyiben az ügyfél adatai, különösen a név, a cím, az e-mail cím vagy a telefonszám megváltoznak, az ügyfél köteles a STILL-t e változásokról haladéktalanul e-mailben vagy postai úton tájékoztatni. A megrendelés vissza nem térülő, hibás visszaigazolás vagy megrendelés továbbításának kockázatát az ügyfél viseli.

2.2.3. Amennyiben az ügyfél nem tájékoztatja a STILL-t, vagy hibás adatokat ad meg, a STILL fenntartja a jogot, hogy elálljon a szerződéstől, amennyiben a szerződés megkötésre került. Az elállás joghatályosnak nyilvánítható az ügyfélnek küldött e-mailben.

3. Szállítások és szolgáltatások

3.1. Az ajánlathoz mellékelt dokumentáció, mint például képek, rajzok, súlyok és méretek, sebességek, üzemanyag-fogyasztás és üzemeltetési költségek az iparágban szokásos közelítő értékek, és nem jelentenek minőségi garanciát. A használt tehergépkocsikról szóló leírások, ígéretek vagy a szerződéskötés előtt vagy közben tett egyéb nyilatkozatok nem jelentenek semmiféle garanciát. A STILL jogosult a vonatkozó dokumentációt vagy információkat, valamint a targoncakat mint olyanokat bármikor javítani vagy módosítani, pl. a festékréteg színe vagy textúrája tekintetében, amennyiben ezek a módosítások javításnak minősülnek vagy az ügyfél által ésszerűen elfogadhatóak.

3.2. A szállítási tárgyak állapotára nézve a STILL által kiadott megrendelés-visszaigazolásban szereplő leírás az irányadó. Ez nem garantált. A megállapított állapottól való eltérések írásbeli megerősítést igényelnek, amennyiben azok a pont értelmében nem megengedettek.

3.3. A megrendelő köteles az értékesítési dokumentációban megadott általános feltételektől eltérő alkalmazást vagy környezetet (különösen a környezeti vagy helyi viszonyokat) írásban bejelenteni. Ilyen értesítés hiányában a STILL fent említett általános feltételei lépnek érvénybe.

3.4. A STILL fenntartja a szerzői és/vagy egyéb kereskedelmi tulajdonjogokat valamennyi dokumentációra vonatkozóan. A költségbecslések, rajzok és hasonló dokumentációk nem használhatók fel más célra, különösen nem másolhatók vagy tehetők hozzáférhetővé harmadik felek számára a STILL előzetes írásbeli megerősítése nélkül. Kérésre a dokumentációt haladéktalanul vissza kell küldeni a STILL-nek. Az ügyfélnek a targoncaval együtt kísérő dokumentációként átadott dokumentáció tulajdonjoga a teljes kifizetést követően száll át az ügyfélre. Minden más dokumentáció tulajdonjoga a STILL-nél marad.

4. Árak, fizetési feltételek és forgalmi adó

4.1. Árak

4.1.1.A használt targoncák árai - amennyiben másként nem állapodtak meg - a STILL raktározási helytől számított, a számla kiállításának napján érvényes törvényes forgalmi adó nélkül értendők, beleértve a raktározási helyen történő szállításra történő berakodást, valamint a szállítás, csomagolás és egyéb járulékos költségek nélkül, amelyeket az ügyfélnek külön kiszámláznak. A csomagolóanyag csak külön megállapodás alapján adható vissza.

4.2. Fizetés

4.2.1. Amennyiben nincs más megállapodás, a fizetés készpénzben, kedvezmény nélkül, közvetlenül a számla kézhezvételekor esedékes. A STILL fenntartja a jogot, hogy a használt tehergépkocsikat a vevő általi fizetés ellenében lépésről lépésre átadja.

4.2.2. Továbbá a STILL jogosult arra, hogy - amennyiben megalapozottan feltételezhető, hogy az ügyfél általi fizetés nem történik meg időben vagy nem teljes egészében - a szerződés teljesítését bizonytalansági okokból megtagadja, amíg a megfelelő kártérítés meg nem történik, vagy biztosítékot nem nyújtanak. Amennyiben a megrendelő az írásbeli felszólítás határidején belül nem nyújt biztosítékot vagy nem nyújt kártérítést, a STILL jogosult elállni a szerződéstől. A STILL abban az esetben is jogosult a szerződéstől írásban közölt ésszerű határidőn belül elállni, ha a megrendelő nem teljesíti a megállapodás szerinti előleget kellő időben, vagy komolyan és határozottan megtagadja a megrendelt anyagok átvételét. Elállás esetén a STILL jogosult kártérítést követelni, beleértve az elmaradt hasznot is, a vételár legalább 20%-ának megfelelő összegben, amennyiben a kár bizonyíthatóan alacsonyabb.

4.2.3. Ez kizárja az ügyfél nevében a vitatott vagy nem jogerős ellenkövetelések miatti visszatartási jogot, valamint a beszámítást.

4.2.4. Fizetési utalványokat, csekkeket és váltókat csak külön megállapodás alapján fogadunk el. A váltóknak diszkontálhatónak kell lenniük. Az alkalmazandó beszedési vagy diszkontálási költségek a megrendelőt terhelik.

4.3. Késedelmes fizetés

4.3.1. A megállapított fizetési határidőn belül nem teljesített fizetések után a késedelem bekövetkezéséig törvényes késedelmi kamatot kell fizetni, ezt követően pedig a törvényes késedelmi kamatok felszólítás nélkül esedékesek. Késedelem esetén a STILL jogosult minden egyes felszólításért tíz euró díjat felszámítani. A késedelem okozta további károk követelésének joga fenntartva marad.

4.4. Forgalmi adó

4.4.1. A forgalmi adó a mindenkori törvényes jog szerint alkalmazandó. Határokon átnyúló szállítások esetén a STILL élni fog az adómentességi rendelkezésekkel. Az Európai Unión belüli, határokon átnyúló szállítások esetén az ügyfél vállalja, hogy haladéktalanul tájékoztatja a STILL-t a forgalmi adóazonosító számáról. Az ügyfél szükség szerint hozzájárul a nemzeti vagy külföldi forgalmiadó-mentességhez szükséges összes szükséges dokumentáció beszerzéséhez. A STILL által fizetendő német vagy külföldi forgalmi adót a STILL számlázza ki, és az ügyfél fizeti meg. Ha a szállítást megelőzően teljesített kifizetések miatt forgalmi adót kell fizetni, a vonatkozó forgalmi adót külön kell kiszámlázni. A forgalmi adó a nettó árral együtt esedékes és fizetendő.

5. Szállítási időszak és szállítási határidő

5.1. A szállítási határidő a megrendelés visszaigazolásának továbbításával kezdődik, de nem a dokumentáció kézhezvételét és az ügyfél által benyújtandó valamennyi műszaki és kereskedelmi részlet tisztázását, valamint adott esetben a megállapodás szerinti előleg kézhezvételét megelőzően.

5.2. A szállítási határidő betartottnak minősül, ha annak lejárta előtt a használt targonca a STILL raktárában rendelkezésre áll, vagy a szállításra való készenlétet bejelentették. A szállítási határidő betartásának feltétele a szerződésben foglalt valamennyi kötelezettség és az ügyfél részéről fennálló együttműködési kötelezettség teljesítése.

5.3. A szállítási határidőt indokoltan meg kell hosszabbítani a munkaügyi viták, különösen munkabeszüntetés vagy kizárás, valamint olyan váratlan események bekövetkezése esetén (pl. üzemszünet, hatósági intézkedések, a létfontosságú nyersanyagok késedelmes beszállítása, elkobzás, energiaellátási zavarok, háború, zavargások, embargó, rekvirálás, valamint természeti katasztrófák), amelyek indokoltan és jelentősen befolyásolják a használt tehergépkocsi befejezését vagy szállítását. Ez akkor is érvényes, ha ezek a körülmények egy beszállítót érintenek. A STILL akkor sem vállal felelősséget az ilyen körülményekért, ha azok egy meglévő késedelem során merülnek fel. Fontos esetekben a STILL a lehető leghamarabb tájékoztatja az ügyfelet az ilyen körülmények bekövetkezéséről és megszűnéséről. A szerződés teljesítése attól függ, hogy a szállítás lehetséges-e a nemzeti vagy nemzetközi szabályok, különösen a kiviteli előírások, valamint az embargók vagy egyéb szankciók megsértése nélkül. A felek vállalják, hogy az exportáláshoz/áthelyezéshez/importáláshoz szükséges valamennyi dokumentációt és információt rendelkezésre bocsátják. A kiviteli ellenőrzések vagy engedélyek által okozott késedelmek felfüggesztik a szállítási határidőket és időpontokat. Amennyiben a szükséges engedélyek nem kerülnek kiadásra, a szerződés az érintett részek tekintetében nem tekinthető megkötöttnek, a kártérítési igények a fent említett határidők túllépése miatt és annyiban kizártak.

5.4. Amennyiben a megrendelő kérésére a kiszállítás késik, a tárolásból eredő költségek minden megkezdett hétre, de legalább a számlázott érték 0,5%-ának megfelelő összeg követelhető a megrendelőtől a szállítási készség jelzését követő egy héttől. A magasabb tárolási költségek követelésére vonatkozó jogokat ez nem érinti. A megrendelő jogosult a használt targoncák tárolásának alacsonyabb költségeit igazolni. A STILL azonban jogosult a használt tehergépkocsikat más módon hasznosítani egy írásban közölt ésszerű határidőn belül.

6. A teljesítés helye és a kockázatátadás

6.1. A teljesítés helye mindkét fél által nyújtott szolgáltatás tekintetében a használt tehergépkocsi STILL mindenkori tárolási helye, amennyiben írásban kifejezetten másként nem állapodtak meg.

6.2. A szállítás az alkalmazandó Inco feltételeknek megfelelően "szabad fuvarozó" (FCA), a megállapodás szerinti STILL raktározási hely [Incoterms 2010] szerint történik.

6.3. Amennyiben a szállítás a megrendelő felelősségi körébe tartozó okok miatt késik, a kockázat a szállítási készenlét bejelentésének napján száll át a megrendelőre. A kockázat a szállítási készenlét bejelentésének elküldésével száll át a megrendelőre részszállítások esetén is, valamint ha a STILL további szolgáltatások (pl. szállítás, kézbesítés, fuvarozás, felállítás, összeszerelés vagy betanítás) nyújtását vállalta. A szállítás az ügyfél számlájára történik. Az ügyfél viseli a kockázatot abban az esetben is, ha a használt targonca átvétele késik.

6.4. A leszállított használt tehergépkocsikat a megrendelő a 8. pontban foglalt jogokra való tekintet nélkül, hibás használt targoncák esetén is átveszi, amennyiben ezek a hibák nem jelentősek.

7. Tulajdonjog fenntartása

7.1. A STILL az ügyféllel fennálló üzleti kapcsolatból eredő valamennyi követelés teljes kiegyenlítéséig, beleértve a kiegészítő kiegészítő szolgáltatásokból (pl. összeszerelés) származó követeléseket is, fenntartja a használt targoncák tulajdonjogát. Abban az esetben, ha váltócsekkes/számlás fizetési eljárásról állapodtak meg, a visszatartási jog magában foglalja a STILL által az ügyfél nevében elfogadott váltó beváltását, és nem szűnik meg a kapott csekk STILL általi jóváírásával. A tulajdonjog-fenntartási jog akkor is fennmarad, ha a követelés folyószámlán szerepel, és az egyenleg kiegyenlítése és elfogadása megtörtént.

7.2. Az ügyfél vállalja, hogy a használt tehergépkocsikra kellő gondossággal vigyáz, és a szükséges javítási, karbantartási és ellenőrzési munkákat saját költségén végzi el mindaddig, amíg a tulajdonjog nem száll át az ügyfélre. A STILL jogosult a tulajdonjog-fenntartás alatt álló tehergépkocsikat lopás, törés, víz, tűz és egyéb károk ellen biztosítani, amennyiben az ügyfél nem kötött megfelelő biztosítást, és a megfelelő igazolást nem nyújtja be.

7.3. Az ügyfél nem jogosult a tehergépkocsikat sem elzálogosítani, sem biztosítékként használni.

7.4. Az ügyfél vállalja, hogy a STILL-t haladéktalanul tájékoztatja a harmadik személyek által történő elzálogosításról vagy lefoglalásról. Az ilyen lefoglalások feloldásának költségei az ügyfelet terhelik.

7.5. A megrendelő jogosult a tulajdonjog-fenntartással terhelt tehergépkocsikat rendezett üzletmenet keretében továbbértékesíteni, vagy a tehergépkocsikat megfelelő ellenérték fejében harmadik személynek használatra átadni. A megrendelő már most feljogosítja a STILL-t az ügyfeleivel szemben a továbbértékesítésből vagy használatba adásból eredő valamennyi követelésre az első értékesítés 20%-kal növelt értékéig, függetlenül attól, hogy a használt tehergépkocsikat a feldolgozás előtt vagy után továbbadják, anélkül, hogy külön engedményezési aktusra lenne szükség. A vevő az engedményezés után is jogosult marad a követelés behajtására. Ez nem érinti a STILL azon jogát, hogy a követelést a saját nevében behajtsa, azonban a STILL csak akkor él ezzel a jogával, ha a megrendelő késedelembe esik a STILL felé történő fizetéssel, vagy ha a megrendelő ellen fizetésképtelenségi eljárás indul. A késedelmes fizetéstől kezdve a STILL jogosult a STILL által megjelölt vagyonkezelői számlára a STILL-t megillető értékek megfizetését követelni. A STILL jogosult továbbá felszólítani a megrendelő adósait, hogy a STILL részére teljesítsék a kifizetéseket, a megrendelő pedig jogosult arra, hogy a STILL részére az engedményezés nyilvánosságra hozatalával megnevezze az adósokat.

7.6. Abban az esetben, ha a viszonteladásból származó követelés nem engedményezhető a fent leírt mértékben, mert a követelés az ügyfél és az ügyfél adott ügyfele közötti nyitott számla megállapodás tárgyát képezi, a nyitott számla kiegyenlítés utáni egyenlege engedményezettnek minősül, amennyiben a viszonteladásból származó követelés a fent említett rendelkezések szerint engedményezendő. A biztosíték mindaddig fennmarad, amíg az ügyfél harmadik személyekkel szembeni követeléseinek teljes kifizetése meg nem történik.

7.7. Amennyiben a megrendelő a tulajdonjog-fenntartás alá eső szállítást más, nem a STILL tulajdonában lévő áruval dolgozza fel, kapcsolja össze, keveri vagy keveri össze, a STILL-t az újonnan keletkezett áru tulajdonjoga a tulajdonjog-fenntartás alá eső áru és a többi feldolgozott áru értékének arányában illeti meg. Egyébként a létrejött új dologra a tulajdonjog-fenntartás alá eső árukra vonatkozó rendelkezések vonatkoznak. Az ugyanúgy tulajdonjog-fenntartás alá esőnek minősül, mint az eredeti tulajdonjog-fenntartás alá eső áru.

7.8. Amennyiben a vevő megszegi a szerződéses rendelkezéseket, különösen a késedelmes fizetés tekintetében, a STILL köteles az árut írásbeli figyelmeztetés után visszavenni, és a vevő köteles visszaadni az árut, amelyben a szállítási szerződés érintetlenül marad. Ebben az esetben a szállítási határidő felfüggesztésre kerül. A STILL fenntartja a jogot, hogy az akadály elhárítása vagy a biztosíték nyújtása után az árut az ügyfélnek átadja, miközben a megállapodott szállítási időszakot úgy kell tekinteni, hogy az folytatódik.

7.9. A STILL vállalja, hogy az ügyfél kérésére a STILL-re engedményezett biztosítékokat felszabadítja, amennyiben a biztosítékok értéke több mint 20%-kal meghaladja a biztosított követelések értékét.

7.10. Amennyiben a használt targoncák tartózkodási helyének jogszabályai nem teszik lehetővé a fent említett biztosítéki megállapodást, azonban másfajta fenntartott jogokat engednek meg a használt tehergépkocsikra vonatkozóan, a STILL jogosult az ilyen jogok által biztosított minden lehetséges előnyt kihasználni.

7.11. Az ügyfél vállalja, hogy hozzájárul minden olyan intézkedéshez, amelyet a STILL a használt tehergépkocsikhoz fűződő tulajdonjogának vagy helyette bármely más jogának védelme érdekében tesz.

8. Jogosultságok hiba esetén

8.1. Hatály

8.1.1. A hibákra vonatkozó igények kizárólag akkor érvényesek, ha a STILL a megrendelés visszaigazolásában kifejezetten beleegyezett.

8.1.2. A használt targoncák arany, ezüst és bronz kategóriába vannak besorolva, és a megrendelőnek a törvényes hibafelelősséget kizáró, megfelelő hibaigényeket garantálnak. Az arany kategóriába sorolt targoncák esetében a hibákért való felelősség 6 hónap vagy 600 üzemóra után jár le, attól függően, hogy melyik következik be előbb (beleértve az akkumulátort és a töltőt elektromos meghajtású targoncák esetében); az ezüst kategóriába sorolt targoncák esetében 3 hónap vagy 300 üzemóra után (beleértve az akkumulátort és a töltőt elektromos meghajtású targoncák esetében), a bronz kategóriájú targoncák esetében pedig azonnal. A használt targoncák kategorizálásának leírása a STILL honlapján található: www.still.de/Gebrauchte.

8.1.3. A kereskedői tevékenységért a STILL nem vállal felelősséget.

8.1.4. Amennyiben a tehergépkocsi a kockázatátadáskor nem a megállapodás szerinti állapotban van, az ügyfél hibaigénye a STILL mérlegelése szerint kiterjedhet a használhatatlan vagy a használhatóságukat jelentősen befolyásolóan sérült alkatrészek ingyenes csereszállítására vagy ingyenes átdolgozására. Az ügyfél köteles elegendő időt és lehetőséget biztosítani a STILL számára, hogy a szükséges javításokat elvégezze, vagy méltányos belátása szerint cserekiszállítást biztosítson. Ellenkező esetben a STILL mentesül a hibákért való felelősség alól. A hibák kijavítása esetén a STILL minden szükséges és ésszerű költséget, különösen a szállítás, az utazás, a munka és az anyagok költségeit vállalja. Ez nem vonatkozik azokra a többletköltségekre, amelyek azért merülnek fel, mert a szállított árut a szerződés szerinti teljesítési helytől eltérő helyre helyezték át. A kicserélt alkatrészek a STILL tulajdonába kerülnek.

8.2. Ellenőrzési kötelezettség A Gold és Silver targonca-kategóriák esetében a vevő nevében történő hibaigénylés feltétele, hogy a vevő eleget tett a HGB [német kereskedelmi törvénykönyv] 377. §-a szerinti vizsgálati és kifogásolási kötelezettségének. A STILL-t az ügyfélnek haladéktalanul írásban tájékoztatnia kell a feltárt hibákról.

8.3. Mellékkötelezettségek és szabadalmakAmennyiben a STILL elszámolási kötelezettségénél fogva a használt tehergépkocsit az ügyfél nem tudja a szerződésben foglaltaknak megfelelően bevetni, a jelen általános szerződési feltételek 8. és 9. szakasza alkalmazandó, kizárva az ügyfél egyéb igényeit. Jogcímhibák esetén, különösen abban az esetben, ha a szállítás harmadik felek szabadalmi jogait érinti, a STILL törekszik arra, hogy az ilyen hibákat ésszerű időn belül megszüntesse. Amennyiben ez lehetetlennek bizonyul, a jelen általános szerződési feltételek 9. szakasza alkalmazandó. Az ügyfél részéről minden egyéb igény kizárva van, különösen bármilyen kár megtérítése, beleértve azokat is, amelyek nem magának a használt targoncanak a kárai.

9. A vevő visszautasítási, csökkentési vagy egyéb felelősségi joga

9.1. Csökkentett teljesítmény A megrendelő jogosult elállni a szerződéstől abban az esetben, ha a teljes szállítás a STILL számára a veszélyátadás előtt lehetetlenné válik. Abban az esetben, ha a STILL számára a szállítás csak átmenetileg válik lehetetlenné, az ügyfél csak akkor jogosult elállni a szerződéstől, ha a STILL az akadály elhárítását követő ésszerű időn belül nem szállít

9.2. Meghiúsult kijavítás Az ügyfél továbbá jogosult elállni a szerződéstől abban az esetben is, ha a STILL nem javítja ki az Arany vagy Ezüst kategóriába sorolt tehergépkocsin a STILL-nek az ügyfél által írásban jelzett ésszerű határidőn belül a jogosult hibát. A kijavítási határidő a kijavítás elvégzéséhez szükséges pótalkatrészek lehetséges rendelési és szállítási határidejét, vagy - amennyiben a kijavítás véglegesen sikertelen - legalább két próbálkozás után terjed ki. Az ügyfél saját belátása szerint a fent említett esetekben a szerződéstől való elállás helyett a vételár csökkentését is választhatja.

9.3. CsökkentésAmennyiben a kijavítás után még mindig lényeges hibák állnak fenn, ami cáfolhatóan feltételezhető, ha a használt targoncák rendeltetésszerű használatra alkalmasak, a vevő elállási joga kizárt. Ebben az esetben a vevő jogosult az árleszállításra. A csökkentett érték meghatározására a BGB [német polgári törvénykönyv] 441. § 3. szakasza alkalmazandó, amennyiben a csökkentett érték szempontjából a vevő hasznossági érdeke a mérvadó.

9.4. Felelősség kizárása A vevő minden egyéb igénye, valamint bármilyen kár megtérítése, beleértve olyan károkat is, amelyek nem magának a használt tehergépkocsinak okoztak - bármilyen jogi okból - kizárt (pl. tehergépkocsi- vagy gyártási leállás, elmaradt haszon és egyéb következményes károk). Ez a felelősség kizárása nem vonatkozik a STILL szándékos vagy súlyos gondatlanságának eseteire, illetve a lényeges szerződéses kötelezettségek vétkes megszegésének eseteire. A lényeges szerződéses kötelezettségek vétkes megszegése esetén a STILL a szerződésre jellemző és ésszerűen előrelátható értékű károkért felel - a szándékosság és a súlyos gondatlanság esetei kizárva. A kizárás nem vonatkozik a termékfelelősségi törvény 1. és 4. §-a szerinti esetekre a használt tehergépkocsi tekintetében, a magánhasználatban lévő személyek vagy tárgyak károsodásáért. Kizárt továbbá a felelősség a garantált tulajdonságért abban az esetben is, ha a garancia kifejezetten arra irányul, hogy az ügyfelet megvédje a nem a tehergépkocsin okozott károktól. A felelősség kizárása nem vonatkozik arra az esetre sem, ha a STILL vétkesen nem teljesítette az életre, testi épségre és egészségre vonatkozó kötelezettséget.

10. Joghatóság helye, alkalmazandó jog és részleges hatálytalanság

10.1. A szerződéses jogviszonyból eredő minden jogvitát, beleértve a váltó- vagy csekkeljárást, a végzéseket, a letartóztatást vagy az előzetes letartóztatást, a hamburgi polgári bíróságok előtt kell megindítani. Ez nem érvényes, amennyiben kizárólagos joghatósági helyről állapodtak meg. A STILL jogosult arra is, hogy az ügyfél számára illetékes bíróságot válasszon.

10.2. A német jog alkalmazandó, kivéve az Egyesült Nemzetek nemzetközi adásvételi szerződésekről szóló egyezményét (CISG).

10.3. Amennyiben egy szállítási és/vagy szolgáltatási szerződés egyes rendelkezései alkalmazhatatlannak bizonyulnak, és ezek a feltételek annak részét képezik, az érintett szerződés többi rendelkezése érintetlenül marad.