Általános szerződési feltételek

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1 Szerződő Felek eltérő megállapodásának hiányában az ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni mindazon kapcsolatokban, amelyekben a STILL Kft., mint Eladó Eszközt ad el a Partner, mint Vevő részére. A STILL Kft.-vel a fentiekben felsorolt bármely szerződéses jogviszonyba lépő fél az ÁSZF-ben a továbbiakban egységesen „Partner” -ként kerül megnevezésre. A STILL Kft. és a Partner megnevezése együttesen a továbbiakban Felek.

1.2 A STILL Kft. az ÁSZF-t az első ajánlattal egyidejűleg küldi meg a Partnernek.

1.3 Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Partner, mint Vevő és a STILL Kft., mint Eladó között létrejövő jogviszonyokra.

1.4 A Partner általános szállítási feltételei vagy egyéb általános szerződési feltételeinek alkalmazását Felek kizárják.
Jelen ÁSZF és a Felek között létrejött jogviszony egyedi feltételeit rögzítő írásbeli szerződés vagy Visszaigazolás együtt képezik a Felek között az Eszközök tekintetében létrejött teljes megállapodást. Amennyiben az Eseti Szerződés vagy Visszaigazolás és a jelen ÁSZF között tartalmi ellentmondás merül fel, úgy az adott Eseti Szerződésben vagy Visszaigazolásban szabályozott jogviszony tekintetében az Eseti Szerződés vagy Visszaigazolás rendelkezései élveznek elsőbbséget. Az Eseti Szerződésben vagy Visszaigazolásban nem rendezett kérdések tekintetében az ÁSZF-ben foglalt rendelkezések az irányadóak.

1.5 A STILL Kft. az Eseti Szerződés megkötését vagy a Visszaigazolás megküldését megelőzően lehetővé teszi a Partner számára a jelen ÁSZF tartalmának megismerését.

2. AZ AJÁNLAT

2.1 A STILL Kft. által tett ajánlat akkor hoz létre szerződéses jogviszonyt a felek között, ha az ajánlatot a Partner elfogadja és azt a STILL Kft. visszaigazolja, vagy a felek írásbeli szerződést kötnek.
A STILL Kft. által tett ajánlat az Eszköz(ök) értékesítésére vonatkozó szándéknyilatkozatnak minősül, ajánlati kötöttséget a STILL Kft. oldalán nem keletkeztet.
A Partner a STILL Kft. ajánlatát az ajánlat elfogadásáról szóló Nyilatkozat és/vagy Purchase Order, és/vagy Megrendelés (a továbbiakban mindhárom fogalom PO- ként említve) STILL Kft. részére történő visszaküldésével fogadja el. Az ajánlat elfogadása a STILL Kft. által az elfogadásban megadott e-mail címre vagy postai címre történő visszaigazolással vagy szerződés aláírásával hatályosul.

2.2 Felek elfogadják a papír alapú, az e-mailen megküldött, és az elektronikusan megkötött szerződést és PO-t is, amely a Partner által arra felhatalmazott személyektől származik. A STILL Kft. a Partner azon alkalmazottját, aki az ajánlatot kéri, a folyamat végén a PO-t elküldi, vagy a szerződést aláírja, arra feljogosult személynek tekintheti. Több lépcsőben (újabb ajánlatok, tárgyalás, vagy aukció keretében) történő megállapodás esetén a tárgyaláson résztvevők, az ajánlatkérők, PO-t visszaküldők, szerződést aláírók arra feljogosítottnak tekintendők.

3. SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

3.1 Az ajánlat a Felek között kizárólag annak Partner részéről történő elfogadása és a STILL Kft. által történő visszaigazolása esetén hoz létre szerződéses jogviszonyt. Ez történhet írásbeli szerződéskötés formájában vagy a 2. Ajánlat című pontban szabályozottak szerinti ajánlat elfogadás keretében. A szerződés létrejöttének napja a STILL Kft által az elektronikus úton történő kapcsolattartás esetén a visszaigazolás e-mail-en történő elküldésének napja, a visszaigazolás postai úton történő megküldése esetén az átvétel, amennyiben a címzett a küldemény átvételét bármilyen okból megtagadja, vagy annak átvételét nem biztosítja, vagy ha a küldemény visszaérkezik, a feladó által a postára adás dátumaként feltüntetett naptól számított 5. munkanap.
Írásban történő szerződéskötés esetén, a szerződés aláírásának napja. A „Partner által felhatalmazott személy” tekintetében a 2.2. pontban írtak az irányadók. A STILL Kft. nem tartozik a Partner felé felelősséggel a szerződéskötés elmaradása okán felmerült károkért. Mindegyik fél maga viseli azt a kárt, ami a szerződéskötés elmaradására vezethető vissza.

Felek rögzítik, hogy a STILL Kft. az Európai Parlament és a Tanács 910/2014/EU számú, a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Rendeletének (eIDAS rendelet) 3. cikk 11. pontjában, illetve 26. cikkében foglaltaknak megfelelő, fokozott biztonságú elektronikus aláírással rendelkezik. Az eIDAS rendelet, illetve a magyar joggyakorlat szerint a legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentum megfelel az írásba foglalás követelményeinek.
Felek elismerik az elektronikusan létrehozott és legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott szerződések érvényességét, az ilyen módon megkötött szerződésen szereplő fokozott biztonságú elektronikus aláírást sajátjukként ismerik el.
Amennyiben a Partner az eIDAS rendelet szerinti, legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással nem rendelkezik, úgy a szerződést annak aláírására feljogosított képviselőjével köteles papír alapon aláíratni. A STILL Kft. ebben az esetben is jogosult a szerződést elektronikusan aláírni.

4. A SZÁLLÍTÁS

4.1 A szállítási határidő tervezett időpontja a gyár visszaigazolásában rögzített időpont. A szállítási határidőt Felek az Eseti Szerződésben rögzítik a gyártó által megadott szállítási határidő figyelembe vételével.
Az eredetileg megállapított határidőhöz képest 8 (nyolc) hetes idősávon belül STILL Kft által történő teljesítés esetén a késedelem jogkövetkezményei nem állnak be. Felek a késedelem első napjának a nyolchetes idősávot követő hét első munkanapját tekintik. A STILL Kft. előteljesítésre jogosult. Amennyiben a szállítást a Partner bonyolítja, úgy az Eszköz készre jelentésétől számított 5 (öt) napon belül köteles az eszközt elszállítani, a STILL Kft. által történő szállítás esetén pedig köteles ugyanezen határidőn belüli időpontot megjelölni az átvételre. Az Eszköz átvételének/kirakodásának ideje a Partner székhelyén/telephelyén, illetve a Partner által megadott szállítási, átvételi vagy üzemeltetési címen maximum 2 (kettő) óra lehet. Ezen időtartam túllépése esetén Partner 27,-EUR/óra + ÁFA Várakozási díjat, költséget köteles fizetni STILL Kft. részére.
A készre jelentés az a tájékoztatás, melyben a STILL Kft., vagy az általa megbízott fuvarozó értesíti a Partnert arról, hogy az Eszköz a STILL Kft. székhelyén a szerződésben rögzített műszaki tartalommal szállításra kész. A tájékoztatás történhet papír alapon, illetve írásbelinek minősülő, vagy hangkapcsolatot biztosító elektronikus úton.

4.2 Ha a Partner az Eseti Szerződés megkötését követően a szerződés tárgyát képező Eszközre vonatkozóan módosításokat kíván eszközölni, vagy ilyen módosítások a STILL Kft.-nek fel nem róható okból válnak szükségessé, úgy Felek külön megállapodásban kötelesek rögzíteni az ebből adódó, szerződést érintő rendelkezések változását és annak költségeit. A STILL Kft. jogosult felszámolni az eredeti, Eseti Szerződésben nem szereplő szolgáltatás költségeit.

4.3 Abban az esetben, amikor az Eszközt a Partner szállítja el, a szállítási határidő megtartottnak tekintendő, ha legkésőbb a szállítási határidő utolsó napján a STILL Kft. a Partner részére készre jelenti az Eszközt.

4.4 A STILL Kft.-nek fel nem róható oknak tekintendő a szállítási határidő elmulasztása, ha az alábbi okok miatt következik be:
- a KION csoport működését akadályozó a munkaügyi viták keretében felmerült események (pl. sztrájk, üzembezárás stb.)
- vis maior
- az Eszközök elkészítésére, leszállításra kiható egyéb, a KION csoport tagjainak fel nem róható körülmények.
A fent megjelölt körülmények akkor is a STILL Kft.-nek fel nem róható oknak tekintendők, ha azok már beállt késedelem idején keletkeznek. A teljesítésre jelentős kihatással bíró esetekben az ilyen körülmények beálltáról és megszűnéséről a STILL Kft. haladéktalanul tájékoztatja a Partnert.

4.5 Amennyiben az Eszköz szállítása a fentiek szerinti előre nem látható körülmények miatt lehetetlenné válik, az Eseti Szerződés megszűnik.

5. A TELJESÍTÉS HELYE ÉS MÓDJA

5.1 A teljesítés napja az Eszköz birtokátruházásnak időpontja. Tekintettel arra, hogy a szolgáltatás osztható, a STILL Kft. részteljesítésre jogosult. Részteljesítés esetén a teljesítés időpontja a részteljesítéssel átadott Eszköz tekintetében a birtokátruházás napja.

5.2 Az Eszköz birtokátruházásának helye
• amennyiben a szállítást a Partner bonyolítja, a birtokátruházás helye a STILL Kft. székhelye.
• amennyiben a szállítást a STILL Kft. bonyolítja, a birtokátruházás helye a Partner székhelye/telephelye/az egyedi szerződésben rögzített szállítási, átvételi vagy üzemeltetési cím.
Felek a birtokátruházás helyén bonyolítják le az átadás-átvételi eljárást, melynek során a STILL Kft. átadja az Eszközhöz kapcsolódó teljes dokumentációs csomagot. A STILL Kft. átvételre jogosult személynek tekintheti a Partner azon alkalmazottját, aki a birtokátruházáskor a Partner részéről eljár.

5.3 Az üzembehelyezés időpontja elkülönülhet az Eszköz Partner részére történő birtokátruházásától. A kárveszélyviselés a birtokátruházással száll át a Partnerre. A Partner az Eszköz használatára csak annak üzembehelyezését követően jogosult.

5.4 A birtokátruházást és műszaki átadás-átvételt követően az Eszköz üzemeltetője a Partner és ezen időponttól őt terheli az Eszközzel kapcsolatos minden kötelezettség, ideértve a mindenkor hatályos rendelkezések szerinti üzembehelyezést is.

6. A KÉSEDELEM ÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEI

6.1 Amennyiben a STILL Kft. a szállítási határidővel késedelembe esik, úgy a Partner jogosult a késedelem minden megkezdett napja után kötbért követelni, amelynek mértéke a késedelem első napjától kezdődően, a teljesítés napjáig számítottan, a szerződés tárgyát képező Eszköz nettó vételárának 0,1%-a/nap, maximum azonban a nettó vételár 5%-a. A hiányos szállítás nem minősül késedelmes szállításnak. A Partner kizárólag a bejelentett kötbér érvényesítésére jogosult.

6.2 A STILL Kft. a késedelem idejére jogosult a szerződés tárgyát képező eszközhöz hasonló műszaki paraméterekkel rendelkező gépet a Partner rendelkezésére bocsátani. Ez esetben a STILL Kft. mentesül a késedelemből eredő jogkövetkezmények alól, abban az esetben is, ha a Partner a csereként felajánlott gép átvételét megtagadja.

6.3 Amennyiben a Partner az Eszközt a szállítási határidőben nem veszi át (késedelem a szállítás átvételével), úgy azt a STILL Kft. tárolja. A STILL Kft. a Partnernek felróható késedelem idejére 200,-EUR/hó/gép tárolási díjat számít fel, és jogosult a tároláson felül felmerülő egyéb költségei érvényesítésére is. A kárveszélyt ebben az esetben a Partner viseli.
A késedelem idejére a Partner a késedelem első napjától kezdődően a teljesítés napjáig számítottan, a szerződés tárgyát képező Eszköz nettó vételárának 0,1%- a/nap, maximum azonban a nettó vételár 5%-t, mint késedelmi kötbért köteles a STILL Kft.-nek megfizetni. A késedelmi kötbért a STILL Kft. havonta, hónap végén jogosult leszámlázni a Partner felé a tárgyhóra esedékes tárolási díjjal együtt.
A Partner 30 (harminc) napot meghaladó késedelme esetén a STILL Kft. jogosult a szerződéstől írásban elállni, és meghiúsulási kötbért, valamint kártérítést követelni. Abban az esetben, ha a Partner az átvételt kifejezetten és véglegesen megtagadja, a 30 (harminc) napos határidő mellőzhető és a Partner köteles meghiúsulási kötbér megfizetésére.
A meghiúsulási kötbér mértéke:

 • amennyiben a szerződés tárgya specifikus, a Partner egyedi igényei szerint gyártott eszköz (nem STILL targoncák, a Partner kérésére tervezett polcrendszerek, automatizált anyag és árumozgatási megoldások, szűkfolyosós, kötöttpályás targoncák), úgy az Eszköz nettó vételárának 100%-a
 • egyéb esetben az Eszköz nettó vételárának 30%-a.

Ha a Partner a szolgáltatás teljesítésének késedelmére tekintettel póthatáridőt vállalt, és ennek eredménytelen eltelte miatt a késedelmi kötbér már esedékessé vált, a STILL Kft. késedelmi kötbért és meghiúsulási kötbért együttesen is jogosult érvényesíteni a szerződés utóbbi meghiúsulása esetén.

6.4 Partner 30 (harminc) napot meghaladó fizetési késedelem esetén bármiféle hatósági, illetőleg végrehajtási eljárás lefolytatása nélkül tűrni köteles az Eszköz STILL Kft. általi, Partner költségére történő leszerelését, illetve elszállítását. Partner már most hozzájárul ahhoz, hogy az Eszköz elszállítása érdekében STILL Kft., illetve megbízottja Partner székhelyére/telephelyére, vagy a Partner által munkavégzés céljára használt bármely telephelyre, ahol az Eszköz megtalálható beléphessen és az Eszközt birtokba vehesse. Ebben az esetben jelen szerződés megfelelő értelmezéssel, és megkötésre visszaható hatállyal STILL Kft., mint bérbeadó, és Partner, mint bérlő közötti bérleti szerződéssé alakul át. Az így létrejött bérleti szerződés tárgyát az Eszköz képezi, bérleti díj alatt pedig az alábbi összeg értendő: Az Eszköz napi bérleti díja: a vételár 0,5%-a + a jogszabályban előírt ÁFA-nak megfelelő bérleti díj. Ebben az esetben az Eszköz el-, és visszaszállításával kapcsolatos költségek tényleges számla alapján Partnert terhelik. A bérleti szerződés az Eszköz STILL Kft. általi elszállításának napjával a jövőre nézve szűnik meg.

7. FIZETÉSI FELTÉTELEK

7.1 A Partner a vételárat a számlán feltüntetett feltételek szerint köteles megfizetni a STILL Kft. részére. A vételárat és a fizetési feltételeket az Eseti Szerződés tartalmazza. Amennyiben nincs eseti szerződés, a visszaigazolásban szerepelő fizetési feltétel az irányadó.
A STILL Kft. elektronikus számlázási megoldást nyújt Partnerei számára. Az elektronikus számlázás a számladokumentumok e-mailben történő továbbítása, amely a dokumentumok postai küldésének helyettesítésére szolgál.

7.2 A Partner az Eseti Szerződés megkötésekor az Eseti Szerződés rendelkezései szerint előleget fizet.

7.3 Amennyiben Felek a szerződést teljesítik, az előleget a vételárba be kell számítani, a szerződés meghiúsulása esetén az előleget a Partner részére vissza kell fizetni. Amennyiben a Partnernek bármilyen jogcímen fennálló tartozása van, úgy azt a STILL Kft. a visszafizetendő előlegbe jogosult beszámítani és az ezzel csökkentett összeget kell visszautalni.

7.4 A számla kiállítása a Partner által az Eseti Szerződésben megadott adatok alapján történik. A számlával kapcsolatos reklamációkat a számla kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül írásban lehet megtenni.

7.5 A vételár akkor tekintendő teljesítettnek, amikor az a STILL Kft. számláján maradéktalanul – beszámítás mentesen – jóváírásra kerül. Partner a vételárat a számlán feltüntetett devizanemben köteles megfizetni. Hibás, vagy téves utalás esetén (pl. EUR helyett HUF bankszámlára történő utalás vagy fordítva) Partner köteles a STILL Kft. oldalán keletkező igazolt többletköltségeket (pl. árfolyamveszteség, banki költségek) haladéktalanul megtéríteni.
Partner tudomásul veszi, hogy a gép vételárát EUR-ban állapítják meg. Amennyiben Partner ennek ellenére forintban teljesít, fizetéskor összegszerűségében az EUR- nak megfelelő, teljesítés napján érvényes Commerzbank Hungary Zrt. EUR/HUF deviza eladási árfolyamon számított forintösszeget köteles megfizetni.

7.6 A Partner a számla befogadásához szükséges PO számot köteles a STILL Kft. részére legkésőbb a szállítási határidő vége előtt 15 (tizenöt) nappal írásban közölni. Amennyiben a Partner nem közli határidőn belül, vagy nem megfelelően közli, erre való hivatkozással nem tagadhatja meg az Eszköz átvételét és számla kifizetését.

7.7 A Partnert beszámítási jog nem illeti meg.

A TULAJDONJOG FENNTARTÁSA

8.1 A STILL Kft. az Eszköz tulajdonjogát az Eszköz vételárának teljes kifizetéséig fenntartja.

9. A HIBÁS TELJESÍTÉS, KELLÉKSZAVATOSSÁG

9.1 A kellékszavatosságra az alábbi előírások irányadóak:

 • A STILL Kft. szavatol azért, hogy az Eszköz a birtokátruházáskor megfelel a szerződés feltételeinek, valamint a vonatkozó jogszabályok eltérést nem engedő előírásainak. Partner szavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el.
 • Partner az átvétellel egyidejűleg köteles meggyőződni arról, hogy az Eszköz(ök) minősége és mennyisége megfelelő, illetve az 5.1 pontban írt dokumentumokat megkapta. Az átvételkor észlelhető hibákat az Eszköz átvételével egyidejűleg, a rejtett hibát az annak felfedezését követő 3 (három) munkanapon belül írásban kell a STILL Kft. számára jelezni.
 • A kellékhiánnyal érintett minden termékalkatrész, illetve az igénybevételkor hibás szolgáltatás a STILL Kft. választása szerint térítésmentesen kijavításra vagy kicserélésre kerül.
 • Amennyiben a hiba elhárítása érdekében a terméket a STILL Kft. székhelyére vissza kell küldeni, úgy a Bérlő/Partner köteles saját költségén gondoskodni a termék visszaszállításáról. Amennyiben a Partner panasza indokoltnak bizonyul a STILL Kft. vállalja az optimális szállítási útvonalon bonyolított szállítás költségének megtérítését.
 • Ha a hiba a STILL Kft.-nek felróható, a Partner a kártérítést a 11. pontban meghatározott feltételek mellett kérheti

9.2 A STILL. Kft. kizárja a felelősségét az olyan hibákért, amelyek az alábbi okból következnek be:

 • az Eszköz(ök) nem a STILL Kft. által elvégzett nem megfelelő vagy nem szakszerű üzembehelyezése,
 • a nem STILL Kft. által végzett szerelés, karbantartás és javítás,
 • a természetes használatból eredő kopáson felüli elhasználódás,
 • a rendeltetésszerű használat mellett fellépő tipikus állagromlás,
 • amennyiben az Eszköz(ök) hibáját szándékos magatartás okozza,
 • Partner nem tartja be a karbantartásra vonatkozó jogszabályi, vagy a STILL Kft. használati utasításainak megfelelő előírást, vagy a karbantartási kötelezettségét elmulasztja,
 • Partner nem megfelelő alkatrészeket és pótalkatrészeket használ, vagy a terméket nem az előírásnak megfelelő műszaki környezetben használja.

10. JOGSZAVATOSSÁG

10.1 A STILL Kft. kijelenti, hogy az Eszközre vonatkozóan harmadik személynek, szerzői jogból, tulajdonjogból vagy bármely más jogcímen fennálló jogból követelése nem áll fenn. Amennyiben harmadik fél bármilyen jogcímen igényt kíván érvényesíteni a Partner köteles haladéktalanul írásban értesíteni a STILL Kft.-t.
A Partner kártérítési igényére az ÁSZF 11. pontjában foglalt rendelkezések az irányadók.

11. KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG

11.1 A STILL Kft. a jogi képviselő, az alkalmazottak vagy más megbízottak gondatlansága esetén a felelősségét kizárja. A felelősség kizárása nem vonatkozik a szállítási határidőre, a szavatosságból eredő kötelezettség teljesítésére.

11.2 Amennyiben a STILL Kft. technikai információkat vagy tanácsokat ad és ezek az információk vagy tanácsok nem tartoznak a szerződéses megállapodások hatálya alá, akkor ezek térítésmentesen és a felelősség kizárásával történnek.

11.3 A jelen pontban foglalt korlátozások nem vonatkoznak a szándékos magatartással elkövetett károkozásra, és az élet vagy testi épségben vagy egyéb egészségkárosodásban okozott kárra.

 

11.4 A STILL Kft. nem vállal felelősséget a következményi károkért, veszteségért, elmaradt haszonért, valamint bármilyen más közvetett kárért.

12. ELÁLLÁS

12.1 A STILL Kft. jogosult a Szerződéstől elállni vagy azt azonnali hatállyal felmondani, amennyiben

 • Partner a Szerződésből vagy az ÁSZF-ből eredő kötelezettségeit súlyosan vagy ismétlődő jelleggel megszegi, vagy kötelezettségeit a kitűzött póthatáridőn belül sem teljesíti, vagy -
 • Partner a Szerződéssel kapcsolatos jogai gyakorlása vagy kötelezettségei teljesítése során a jóhiszeműség és tisztesség követelményeit megsérti, amelyre tekintettel a jogviszony fenntartása a továbbiakban a STILL Kft. részéről nem elvárható vagy
 • Partner érdekkörében olyan körülmény merül fel, amelyre tekintettel a szerződés fenntartása lehetetlenné válik.

13. ÜZLETI MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX (COMPLIANCE)

A KION Csoporton belül, így a STILL Kft.-re is alkalmazandó Üzleti Magatartási és Etikai Kódex (a továbbiakban: KION Kódex) gyűjtő kifejezés a jogi és etikai normákra, amelyeket a STILL Kft. által célzott megfelelőség foglal magában, amelyet vállalatain belül alkalmaz, és amelyet a STILL Kft. cserébe üzleti Partnereitől is elvár.
A KION Kódex a törvénynek való elkötelezettséget és megfelelést hangsúlyozza, meghatározza a jogi és etikus magatartás alapvető normáit, és jelen ÁSZF szerves részét képezi, ami letölthető az alábbi weboldalról:
http://www.kiongroup.com/en/main/investor_relations/corporate_governance/co mpliance_at_kion/Compliance.jsp

A Partner vállalja és garantálja, hogy nem kap, nyújt, vagy vesz át semmiféle jutalékot, fizetséget, ajándékot, pazar, vagy kiterjedt mértékű szórakozást, vagy egyéb értéket képviselő dolgot a Partner alkalmazottaitól/-nak vagy képviselőjétől/- nek egyetlen megrendeléssel kapcsolatban sem, továbbá tudomásul veszi, hogy az ilyen jellegű kifizetés, ajándék, szórakozás, vagy egyéb értéket képviselő dolog ajándékozása, vagy elfogadása által szigorúan megsérti a STILL Kft. vállalati szabályzatát, amely a Felek közötti szerződés megszüntetését eredményezheti és követeléseket von maga után bármely ebből eredő kárt illetően. A Partner tájékoztatja a STILL Kft. menedzsmentjét, ha bármely ilyen jellegű megszólításról tudomása van.

14. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

14.1 A STILL Kft. a Partner adatait csak a törvény által megengedett mértékben csak a szerződés feldolgozásához szükséges módon kezeli. Az adatvédelmi tájékoztató a STILL Kft. honlapján hozzáférhető és letölthető az alábbi linken:
m.still.hu/index.php

 

15. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

15.1 Jelen ÁSZF hatálya alá tartozó jogviszonyokhoz kapcsolódóan felek írásban, ajánlott-tértivevényes postai küldeményben vagy elektronikus úton kötelesek egymást értesíteni.
A postai küldeményeket a mindenkori cégkivonatban szereplő székhelyre kell küldeni.
Amennyiben a címzett a küldemény átvételét bármilyen okból megtagadja, vagy annak átvételét nem biztosítja, vagy ha a küldemény visszaérkezik, a feladó által a postára adás dátumaként feltüntetett naptól számított 5. munkanapon a levél kézbesítettnek minősül. Elektronikus úton történő kapcsolattartás esetén az e-mail elküldésének napja a kézbesítés időpontja.

15.2 A felek jogviszonyában a STILL Kft. által alkalmazott telematikai rendszerben lévő adatok az irányadók. Ennek alapja valós idejű GPS rendszer. A rendszer rögzíti a telephelyre érkezést, a munkakezdést, feladat/munkalap zárását, telephely elhagyást.
A STILL Kft. székhelyén kamerarendszer működik, amely hang és képrögzítésre alkalmas. A STILL Kft. alkalmazza a GDPR szabályokat a rendszer üzemeltetése során.

15.3 Jelen ÁSZF hatálya alá tartozó jogügyletekre a magyar jog az irányadó.