Általános szerződési feltételek

1. Általános A

szállító szállításaival és szolgáltatásaival kapcsolatos megrendeléseinkre és teljesítéseinkre kizárólag az alábbi vásárlási feltételek vonatkoznak.

A szállító eltérő feltételei ezennel kifejezetten kizárásra kerülnek. A szállítások és szolgáltatások feltétel nélküli elfogadása vagy azok kifizetése nem jelenti a szállító feltételeinek elfogadását. A

megrendelés szövege vagy a megrendelésben felsorolt dokumentumok szövege és az alábbi beszerzési feltételek közötti ellentmondás esetén a megrendelés szövege vagy a megrendelésben felsorolt dokumentumok szövege az irányadó.

2.a) Megrendelések / megrendelés visszaigazolások

Megrendeléseinket írásban, szöveges formában vagy elektronikus adatcsere (pl. EDI) útján kell továbbítani. Szöveges formában értendő a faxon, számítógépes faxon vagy e-mailben történő továbbítás, ahol a kiállító vállalat és a kiállító személy egyértelműen azonosítható. A megrendelések kézzel történő aláírás nélkül is érvényesek, ha a megrendelőlapon van erre vonatkozó megjegyzés.
A szállító köteles a megrendelést ugyanabban a formában, vagy ha más formában állapodtak meg, akkor a megállapodás szerinti formában 2 héten belül elfogadni. Ezen időszak után jogosultak vagyunk a megrendelést visszavonni.

A megrendelés részét képezi minden olyan feltétel, előírás, szabvány és egyéb dokumentum, amelyre a megrendelésben hivatkoznak, vagy amelyet a megrendeléshez csatoltak.

b) Keretmegállapodás Amennyiben

bizonyos szállítási tételek tekintetében létezik írásbeli keretmegállapodás, amely nem tartalmaz ellentétes rendelkezéseket, e szállítási tételek megrendelésekor eltekintünk a megrendelés visszaigazolásának követelményétől. A keretmegállapodáson belüli megrendelések akkor lépnek hatályba, ha a szállító a kézhezvételt követő 5 munkanapon belül nem mond ellent. A megrendeléstől eltérő megrendelési visszaigazolás csak akkor lép hatályba, ha az eltéréseket írásban vagy szöveges formában megerősítjük. Az elfogadott szállítási ütemtervnek megfelelő lehívásos megrendelések nem igényelnek visszaigazolást. Minden olyan jogilag kötelező érvényű nyilatkozathoz, amely a keretmegállapodástól eltér vagy azt kiegészíti, írásbeli megerősítés szükséges.

c) Szükséglettervezés Amennyiben a

szállítóval kötött keretmegállapodásban nem szerepelnek eltérő határidők, a szállítási ütemtervben az első 3 hónapra feltüntetett mennyiségeket kell gyártásra kiadni. A 6. hónapig feltüntetett mennyiségek csak az anyagtervezéshez használhatók fel. Műszaki vagy egyéb okokból történő lemondás esetén a szállító követelheti, hogy az anyagköltségeket az anyag tulajdonjogának átruházása ellenében fogadjuk el, azzal a feltétellel, hogy a szállító bizonyítja, hogy az anyag beszerzése a szállítási ütemterv betartásához volt szükséges, és más felhasználás nem lehetséges. Minden további költségátvállalás kizárt.

d) Távoli adatátvitel Ha a

szállítóval távoli adatátviteli kapcsolat van kialakítva, a b) pontban meghatározott megrendelések/kérések esetében az írásbeli formanyomtatvány követelménye nem érvényesül

.

A keretmegállapodástól eltérő vagy azt kiegészítő, jogilag kötelező erejű nyilatkozatot azonban írásban kell megtenni.

3. A szállítási tétel módosítása Ha a

szállítási tétel módosítását kérjük, a szállító köteles haladéktalanul tájékoztatni minket, és írásban igazolni számunkra a megemelt vagy csökkentett árak és a határidőkre gyakorolt hatás okát.

4. Pótalkatrész-ellátási kötelezettség

A szállító köteles a termékeink részévé váló szállítási tételeket pótalkatrészként ésszerű piaci áron szállítani az érintett termék gyártásának megszűnését követő legalább 12 évig.

5.

Pótalkatrész-ellátási kötelezettség.

Vis maior

Az elháríthatatlan események (vis maior, pl. munkaügyi vita) miatti termeléskiesés feljogosít bennünket arra, hogy elálljunk a megrendelésektől; továbbá a szállítási és fizetési határidők és feltételek a késedelem időtartamának megfelelően meghosszabbodnak minden olyan átvételi akadály esetén, amelyet önhibánkon kívül okoztunk.

6. Szállítási határidő A

megállapodott szállítási határidők és határidők kötelező érvényűek.

Ha a szállító késedelmet okoz, felszólítás nélkül késedelembe esik. A szállító köteles minket haladéktalanul tájékoztatni az előre látható szállítási késedelmekről.

A szállítási késedelem esetén törvényes követelésekre vagyunk jogosultak, különösen a késedelemmel nekünk okozott kár megtérítésére. A többletköltségeket, különösen ha fedezeti beszerzésre van szükség, a szállító viseli. A késedelmes szállítás feltétel nélküli elfogadása nem jelenti a követelésekről való lemondást.

7. Szállítások

A szállítások a megfelelő csomagolással és biztosítással együtt a szállító költségére történnek.

A környezetbarát csomagolóanyagokat előnyben kell részesíteni. A szállítási biztosítás költségeit nem vállaljuk át. Az ettől eltérő szállítási feltételek írásos megállapodást igényelnek.

A szállítónak a szerződéses tárgyalások során írásban kötelező érvényű csomagolási koncepciót kell adnia, vagy véglegesen el kell fogadnia a mi csomagolási koncepciónkat.

Amennyiben a szállító a helyi csomagolási rendeletnek megfelelően köteles a felhasznált csomagolást visszavenni, a visszaszállítás és újrahasznosítás költségeit ő viseli.

A szállító köteles a megrendeléssel kapcsolatos minden dokumentumban feltüntetni a megrendelés, szerződés vagy ütemezési megállapodás számát és a mi alkatrészszámunkat. Minden szállítási dokumentumot megfelelően el kell látni az általunk kért információkkal, különösen a rendelésszámmal, a rendelési tétel, a megbízási szám, a jegyzékszám, a méretek, valamint a tételenkénti mennyiség és súly feltüntetésével. A szállító viseli a szállítási utasításaink be nem tartásából eredő költségeket. Az ellenkező bizonyításáig a beérkező áruk ellenőrzése során megállapított mennyiségek, tömegek és méretek kötelező érvényűek. A

részszállításokhoz a mi hozzájárulásunk szükséges, és azokat a szállítási dokumentumokban ekként kell feltüntetni.

8. Külkereskedelemben használt adatok és dokumentumok

A szállító köteles a szállítási tételek leszállításakor a következő külkereskedelmi adatokat megadni

:

 • Az áruk kereskedelmi statisztikában való besorolása (vámtarifaszám)
 • A származási ország
 • Az exportellenőrzés alá eső áruk azonosítása és besorolása
 • Kérésre: Származási bizonyítvány vagy preferenciadokumentum rendelkezésre bocsátása

Amennyiben a szállító részt vesz az ellátási lánc biztonságát szolgáló akkreditált programokban, például AEO vagy más hasonló programokban, amelyek a szállító országában létezhetnek, a szállítónak írásbeli kérésre - amennyiben rendelkezésre áll és a törvény lehetővé teszi - dokumentumokkal kell igazolnia számunkra az ilyen beiratkozást. Amennyiben a beszállító nem rendelkezik AEO vagy hasonló programban való tanúsítvánnyal, akkor évente egy ellátási lánc biztonságára vonatkozó kérdőívre adott válasz formájában dokumentumokkal igazolni kell, hogy a beszállító megfelel az AEO biztonsági kritériumainak. Amennyiben a beszállító kérdőívre adott válaszai biztonsági hiányosságokat jeleznek, a beszállítónak írásbeli eljárásokat kell kidolgoznia és végrehajtania az ellátási lánc biztonsági eljárásainak javítása érdekében.

A szállító minden egyes létesítményében éves biztonsági ellenőrzést végez, és megtesz minden szükséges korrekciós intézkedést annak érdekében, hogy az AEO-előírásoknak való megfelelés az AEO-követelményekkel és a szállító politikáival összhangban legyen.

Minden terméknek mindenkor alkalmasnak kell lennie arra, hogy az általunk javasolt végfelhasználás és végfelhasználó célállomására szállítsák, az összes alkalmazandó exportellenőrzési előírásnak megfelelően, beleértve az alkalmazandó amerikai előírásokat és rendeleteket, az EU előírásait és rendeleteit, az ENSZ határozatait, a szállító országában és/vagy abban az országban hatályos előírásokat, ahonnan a termékeket exportálják. A szállító továbbá vállalja, hogy:

 • (i) az eladó által kitöltött bármely exportmegfelelőségi nyilatkozat a megállapodás részét képezi;
 • (ii) az eladó a lehető leghamarabb tájékoztat minket, ha valamelyik termék már nem alkalmas a megadott rendeltetési helyre történő szállításra;
 • .
 • (iii) abban az esetben, ha egy keretmegállapodás vagy megrendelés további szállítási tételekkel egészül ki, az eladó értékeli azok szállításra való alkalmasságát, és vagy új exportmegfelelőségi nyilatkozatot nyújt be, vagy tájékoztat minket arról, hogy a szállítási tételek nem alkalmasak a szállításra.

Tengeri tengeri szállítmányok biztonsági követelményeinek való megfelelés (opcionális / az Egyesült Államok számára): A

szállító vállalja, hogy az adott mértékben minden szükséges segítséget megad ahhoz, hogy a termékek tengeri hajószállítmányai az Egyesült Államokba a CBP által időről időre módosított, az Egyesült Államok Vám- és Határvédelmi Hivatalának ("CBP") tengeri fuvarozókra vonatkozó rakománybiztonsági bejelentési követelményeinek ("10+2 követelmények") megfelelően érkezzenek.

A szállító vállalja, hogy biztosítja, hogy a fuvarozó megvéd, kártalanít, ártalmatlanít és megtérít minket minden olyan bírsággal, büntetéssel és kárral szemben, amely abból ered, hogy a fuvarozó nem felel meg a CBP 10+2 Követelményeinek, vagy azzal kapcsolatban áll, beleértve a CBP lefoglalásából eredő, minket ért károkat is.

9. Számlázás és fizetés

A szállítónak minden egyes szállításról vagy szolgáltatásról a szállítástól elkülönített számlát kell benyújtania. A számlának meg kell egyeznie a megrendelés megnevezéseinek szövegével, és tartalmaznia kell a megrendelésünk és cikkszámunkat. Fel kell tüntetni a megrendelő részlegünk pontos nevét és a megrendelés dátumát. Azokat a számlákat, amelyek nem tartalmazzák ezeket az adatokat, mi visszaküldjük, és nem állapítunk meg fizetési határidőt. A számla fizetési határideje a szabályos és ellenőrizhető számla kézhezvételét, illetve az áru vagy szolgáltatás átvételét követő munkanapon kezdődik - attól függően, hogy melyik a későbbi.
Amennyiben megállapítjuk, hogy adólevonási kötelezettség (pl. forrásadó) áll fenn, vagy erre az illetékes hatóságok felszólítanak bennünket, jogosultak vagyunk ezeket az összegeket a számla összegéből levonni. Amennyiben a szállító rendelkezik a megfelelő mentességre vonatkozó dokumentumokkal, azokat felszólítás nélkül be kell nyújtania. Ez nem érinti a szállító azon jogát, hogy az adókat és illetékeket az adóhatóságoktól visszaigényelje. A kiegyenlítés a számla kézhezvételétől számított 10 napon belül 3% engedményt, 30 napon belül 2% engedményt, vagy 90 napon belül levonás nélkül történik, a későbbi reklamációs jogunk sérelme nélkül.
A szállítási tételek idő előtti átvétele esetén a fizetési határidő a megrendelés szerinti szállítási dátumtól vagy a számla kézhezvételétől kezdődik - attól függően, hogy melyik a későbbi. Szállítási szerződések vagy szerződéses átvétel esetén a fizetési határidő nem kezdődik az átvétel előtt.

Hibás szállítás esetén jogosultak vagyunk a megrendelés megfelelő teljesítéséig visszatartani a fizetést, anélkül, hogy elveszítenénk bármilyen engedményt, készpénzkedvezményt vagy hasonló fizetési előnyt.

10. Felelősség a hibákért

A szállító felelős azért, hogy a szállított tételek minőségi és jogcím hibáktól mentesek legyenek. Eltérő írásbeli megállapodás hiányában a szállítási tételekre vonatkozó jótállás a végtermék üzembe helyezésétől/használatától számított 24 hónap elteltével jár le.

A törvényes hibakövetelések korlátozás nélkül megilletnek bennünket. A szállító köteles a javítást vagy a cserét választási jogunk szerint díjmentesen biztosítani. A szállító legfeljebb két próbálkozásra jogosult ésszerű időn belül. Ha a szállító nem hajlandó vagy nem képes a hiánypótlásra olyan gyorsan, amilyen gyorsan az aránytalanul nagy károk elkerülése érdekében szükséges, jogunk van a hibát házon belül vagy harmadik féllel elháríttatni, fedező beszerzéseket végezni, és a szükséges költségek és kiadások megtérítését követelni. Amennyiben

a szállító az általunk írásban meghatározott ésszerű határidőn belül nem hárítja el a hibát, vagy a hiba kijavítása véglegesen meghiúsul, szintén jogosultak vagyunk a vételár csökkentésére, a megrendeléstől való elállásra, illetve a költségek vagy károk megtérítésének követeléséreA KION-csoporton

belül jogosultak vagyunk a hibákért való felelősségből eredő követeléseket a KION-csoport

más vállalataira engedményezni.

11. Minőségbiztosítás, termékbiztonság

A szállító köteles időben, a szállítás előtt tájékoztatni minket a szállítási tételekkel kapcsolatos gyártási folyamatok, anyagok vagy alkatrészek változásáról, a gyártási helyszínek áthelyezéséről, valamint a szállítási tételek tesztelésére szolgáló eljárások vagy létesítmények változásáról, vagy egyéb olyan intézkedésekről, amelyek hatással lehetnek a szállítási tételek minőségére és/vagy biztonságára. Az elfogadott specifikációkat a mi írásbeli hozzájárulásunk nélkül nem lehet módosítani.

A szállítási tételek minden módosítását és a termékkel kapcsolatos változásokat a folyamatláncban egy termékéletciklusban dokumentálni kell. A dokumentálandó ügyek közé tartoznak többek között a rajzok módosítása, az eltérések jóváhagyása, a vizsgálati módszerek és a vizsgálati gyakoriságok módosítása, a beszállítók, a vásárolt alkatrészek vagy az üzemeltetési kellékek módosítása. A termék életciklusára vonatkozó dokumentációt kérésre nyilvánosságra kell hozni.

12. Termékfelelősség, termékvisszahívás Abban az esetben, ha a

vevő vagy harmadik személyek termékfelelősségből eredő követelésekkel lépnek fel velünk szemben, a szállító köteles mentesíteni bennünket az ilyen követelések alól, amennyiben és amennyiben a kárt egy szállítási tétel hibája okozta. Ilyen esetekben a szállító visel minden költséget és kiadást, beleértve a jogi költségeket is.

Abban az esetben, ha a szállított tételek biztonsággal kapcsolatos hibája miatt termékvisszahívás szükséges, vagy ha a hatóságok ilyen visszahívást rendelnek el, a szállító viseli a termékvisszahívás minden költségét és kiadását. Az ilyen termékvisszahívás tartalmát és mértékét a szállítóval egyeztetjük, amennyire az megvalósítható és ésszerű. Különösen akkor vagyunk jogosultak a beszállító érdekében önállóan eljárni, ha a beszállító nem rendelkezik a visszahívás végrehajtásához szükséges eszközökkel (pl. szervizszervezet hiánya). Ezen túlmenően a jogszabályi rendelkezések alkalmazandók.

13. Kémiai anyagok mint szállítási tételek vagy azok részeként

A szállítási tételek ebben a szakaszban az 1907/2006/EK REACH szerint megkülönböztetésre kerülnek: 1. kémiai anyagok mint olyanok, 2. keverékek, 3. árucikkek. A szállító szavatolja, hogy a szállítási tételek megfelelnek minden vonatkozó nemzeti és nemzetközi jogszabálynak (pl. EURendeletek/EU-irányelvek, amerikai Dodd-Frank-Act rendelkezések). A szállító szavatolja, hogy teljesíti az EU 1907/2006/EK REACH (EK) vegyianyag-rendeletének (a továbbiakban: "REACH ") mindenkor hatályos változatában foglalt követelményeket. Ez különösen

a következőket

jelenti

:

  a. Az anyagok, keverékekben lévő anyagok és árucikkek regisztrálása: Ha a szállított tétel egy anyag, a szállítónak biztosítania kell, hogy az anyagot a szállítást megelőzően regisztrálják (ha a REACH 6. cikke szerint szükséges). Ha a szállítási tétel keverék, a szállítónak biztosítania kell, hogy a szállított keverékben lévő anyagokat a szállítás előtt regisztrálták (ha a REACH 6. cikke szerint szükséges). Ha a szállított tétel egy árucikk, a szállítónak biztosítania kell, hogy az ebben az árucikkben található minden anyagot regisztráltak és/vagy bejelentettek (ha a REACH 7. cikke szerint regisztráció/bejelentés szükséges).
  b. Az anyagok engedélyezése:
  Ha a szállítási tétel egy anyag vagy keverék, nem vagyunk kötelesek a REACH szerinti engedélyezési jóváhagyást beszerezni a szállító által szállított anyagok/keverékek felhasználására. A szállító haladéktalanul tájékoztat bennünket, amint az engedélyezési kérelmet: benyújtják, nem nyújtják be, benyújtották, nem nyújtották be, engedélyezték vagy elutasították a szállítási láncban.
   c. A REACH 33. cikke szerinti árucikkekre vonatkozó tájékoztatási kötelezettség:
   Ha a szállított árucikk olyan anyagot tartalmaz, amely 0,1 tömegszázalék (w/w) felett szerepel a különös aggodalomra okot adó anyagok jelöltlistáján (SVHC-lista), a szállító köteles haladéktalanul tájékoztatni minket a "suppliersustainability@kiongroup.com" e-mail címen (lásd még az Európai Bíróság C-106/14. számú ítéletét). Az információt - eltérő tájékoztatás hiányában - írásban, legalább az anyag nevének, adott esetben az anyag azonosítójának (pl. CAS, EK-szám) és a cikkszámunk megadásával kell megadni. Az ECHA jelöltlistájának legfrissebb változata a echa.europa.eu oldalon található. Ez a kötelezettség a folyamatban lévő szállításokra is vonatkozik, amint egy új anyagot felvesznek a listára.
    d. Biztonsági adatlapon keresztül történő tájékoztatási kötelezettség az anyagokra/keverékekre (REACH 31. cikk) és azokra az anyagokra/keverékekre, amelyekhez nem szükséges biztonsági adatlap (REACH 32. cikk):
    Ha bármely szállított anyag vagy keverék tartalmaz olyan SVHC anyagot, amely meghaladja 0.1 tömegszázalékot tartalmaz, ezt az információt biztonsági adatlapon keresztül kell megadni a 31. cikk szerint, a REACH II. mellékletével összefüggésben, vagy, ha nem szükséges biztonsági adatlap, a 32. cikk szerint. A kért információ a XVII. melléklet szerinti anyagkorlátozásokra vonatkozó információkat is tartalmazza. Az ilyen termékek szállítása külön jóváhagyást igényel tőlünk.
   Továbbá a szállító szavatolja, hogy a szállított áruk nem ellentétesek a következő jogszabályokban foglalt rendelkezésekkel:
   • (2011/65/EU) "RoHS irányelv" az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról - alkalmazási területük szerint;
   • (EU) No. 528/2012 biocid termékekről szóló rendelet, a hatályos változatban;
   • (2006/507/EK) a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló Stockholmi Egyezményről szóló tanácsi határozat, a hatályos változatban;
   • (EK) sz. 1005/2009 rendelet az ózonréteget lebontó anyagokról, a hatályos változatban.
   Ezen túlmenően a szállító nem szállíthat olyan termékeket, amelyek a 2010-es amerikai Dodd-Frank-törvény 1502. szakasza vagy hasonló nemzeti vagy nemzetközi törvények és rendeletek szerinti konfliktusos ásványi anyagokat tartalmaznak. Ha a szállító nem tudja kizárni, hogy a szállított tételekben ilyen ásványi anyagok vannak, a szállító felelős azért, hogy azonnal értesítsen minket a "suppliersustainability@kiongroup.com" e-mail címen a cikkszámunk feltüntetésével és az információk megadásával, a CFRI konfliktusos ásványi anyagokról szóló jelentési sablon aktuális verziójának felhasználásával (lásd: https://www.responsiblemineralsinitiative.org/reporting-templates/cmrt/>https://www.responsiblemineralsinitiative.org/reporting-templates/cmrt/). A beszállító köteles mentesíteni minket minden olyan felelősség alól, amely a fenti törvények beszállító általi be nem tartásával kapcsolatos. 14. Ipari tulajdonjogok A szállító szavatolja, hogy a szállítással kapcsolatban nem sérülnek harmadik felek ipari tulajdonjogai. Ha ilyen jogsértés miatt igényt támasztanak velünk szemben, a szállító köteles minket mentesíteni minden követelés alól, és viseli az igényérvényesítéssel kapcsolatban felmerülő összes költséget és kiadást. 15. A dokumentumokhoz, modellekhez stb. való jogok Minden rendelkezésre bocsátott dokumentum, adat, elektronikus információ, szoftver, anyag, típusspecifikus szerszám vagy eszköz, valamint tárgy (pl. minta, modell) - a továbbiakban: "anyag" - amelyet a megrendelés teljesítéséhez a szállító rendelkezésére bocsátunk, a mi tulajdonunkban marad; a szállító köteles az ilyen anyagot gondosan kezelni, karbantartani és kérésünkre biztosítani. Az anyaggal kapcsolatos valamennyi jog kizárólagos jogosultjai vagyunk, kivéve a megrendeléssel kapcsolatos közös felhasználási jogokat. Írásos hozzájárulásunk nélkül az anyagot a megrendeléssel kapcsolatos célokon kívül más célra nem szabad felhasználni, nem szabad sokszorosítani, és nem szabad harmadik fél számára hozzáférhetővé tenni. Olyan szállítási tárgyak vagy termékek, amelyeket az anyag felhasználásával az általunk megadott információk alapján vagy úgy állítanak elő, hogy azok fejlesztésében jelentős mértékben részt veszünk, csak írásbeli hozzájárulásunkkal adhatók át harmadik félnek.
   Ha a szállító az ilyen anyagot tőlünk vagy harmadik féltől kifejezetten a megrendelésünk teljesítéséhez szerzi be azzal a kikötéssel, hogy a beruházást mi finanszírozzuk és/vagy opció áll fenn, amely szerint legkésőbb a megrendelés teljesítése után megvásárolhatjuk vagy meg kell vásárolnunk az anyagot - az 1. pont 3. és 4. mondatában foglalt rendelkezések megfelelően alkalmazandók. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha az anyag a szállító tulajdonát képezi, de a mi know-how-nk az anyagban vagy az anyag felhasználásával gyártandó szállítási tételekben vagy termékekben található vagy testesül meg. 16. Titoktartás A szállító köteles a velünk fennálló üzleti kapcsolattal kapcsolatos minden információt - beleértve a megrendeléseinket és az általunk biztosított anyagra vonatkozó információkat (lásd 15. pont) - szigorúan bizalmasan kezelni, és azokat a mi írásbeli hozzájárulásunk nélkül nem hozhatja nyilvánosságra, illetve nem teheti hozzáférhetővé harmadik fél számára. A beszállító a bizalmas információkat csak saját alkalmazottai számára adja át, ha és amennyiben ez a velünk való üzleti kapcsolattal kapcsolatos feladataik ellátásához szükséges. A titoktartási kötelezettség a velünk fennálló üzleti kapcsolat megszűnése után is érvényben marad. A titoktartásra vonatkozó további megállapodásokat szükség esetén külön megállapodásokban kell szabályozni. 17. Adatvédelem A személyes adatok bármelyik Fél általi feldolgozását (ha van ilyen) az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kell végezni. A Felek az ilyen adatok jogszerű feldolgozásának biztosításához szükséges megállapodásokat az adatfeldolgozás előtt kötik meg. 18. Külső cégek irányítása A beszállító köteles betartani minden olyan szabályunkat és utasításunkat a munkavédelemmel, a környezetvédelemmel, az üzemi területre való belépéssel és az ott való közlekedéssel, az azonosítási követelményekkel stb. kapcsolatban, amelyeket az egyik telephelyünkön való munkavégzés során az adott telephely számára biztosítunk vagy kiadunk. A beszállítónak aktívan tájékoztatnia kell magát a külső cégekre vonatkozó hatályos szabályokról. A megfelelő tájékoztatók az üzemi terület bejáratánál az üzemi biztonsági szolgálatnál kaphatók. 19. A beszállítói magatartás alapelvei A beszállító köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat és a KION beszállítói magatartás alapelveit. További információk a www.kiongroup.com honlapon találhatók (Investor Relations > Corporate Governance > Compliance at KION). 20. Elválaszthatósági záradék A jelen általános beszerzési feltételek valamely rendelkezésének érvénytelensége nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Abban az esetben, ha egy rendelkezés hatékonynak vagy kivitelezhetetlennek bizonyul, helyébe egy olyan új rendelkezés lép, amely a lehető legközelebb áll a hatékonytalan vagy kivitelezhetetlen jelenlegi rendelkezés jogi és gazdasági hatásához. 21. Alkalmazandó jog A szállítóval kötött eltérő szerződéses megállapodás hiányában a megrendelő cégünk székhelye szerinti jog alkalmazandó, a kollíziós jog kizárásával, az áruk nemzetközi adásvételére vonatkozó egységes jogról szóló hágai egyezmények, az Egyesült Nemzetek nemzetközi adásvételi szerződésekről szóló egyezménye (CISG) és egyéb egyezmények. 22. Joghatóság és teljesítési hely A joghatóság és a teljesítés helye a megrendelő cégünk székhelye, amennyiben a szállítóval nincs ettől eltérő szerződéses megállapodás. Melléklet Version 03/ 2019 Melléklet: Országspecifikus előírások - Németország 1. Ellenőrzési és hibabejelentési kötelezettség A szállítási tételeket a szokásos üzletmenet során jóváhagyott mintavételi eljárások szerint jogosultak vagyunk megvizsgálni. A szállító lemond a késedelmes hibabejelentés kifogásáról, ha a fent említett eljárás során felfedezett hibákat haladéktalanul közlik vele, vagy a fel nem fedezett hibákat felfedezésük után haladéktalanul közlik vele. 2. Minimálbérre vonatkozó kötelezettségvállalás A Németországon belüli szolgáltatásra vagy munkára vonatkozó megrendeléseinkkel kapcsolatban a szállító vállalja, hogy betartja a minimálbérről szóló törvény ("az általános minimálbért szabályozó törvény" 2014. augusztus 11-i, módosított változata) rendelkezéseit.
   A szállító köteles tájékoztatni minket az általa a megrendelések teljesítéséhez megbízott alvállalkozókról és munkaerő-kölcsönzőkről. A szállító nem jelölhet ki alvállalkozókat vagy munkaerő-kölcsönzőket a megrendelések teljesítéséhez, kivéve, ha kellő gondossággal meggyőződött arról, hogy ezek megfelelnek a minimálbérről szóló törvénynek. Más alvállalkozók vagy munkaerő-kölcsönzők - egy későbbi üzleti láncban is - nem engedélyezettek. A beszállító köteles haladéktalanul átadni nekünk minden szükséges bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy ő maga és alvállalkozói vagy munkaerő-kölcsönzők - a későbbi üzletláncban is - hatósági vizsgálat esetén megfelelnek a minimálbérről szóló törvénynek. Az előző bekezdés szerinti kötelezettség megszegése esetén jogunk van rendkívüli felmondásra. Amennyiben a szállító munkavállalói, illetve az általuk a megrendeléseink teljesítésére szerződött alvállalkozók vagy munkaerő-kölcsönzők munkavállalói a MiLoG (minimálbérről szóló törvény) 13. §-a, összefüggésben az AEntG (a munkavállalók kiküldetéséről szóló törvény) 14. §-ával, alapján fizetési igényt támasztanak, a szállító vállalja, hogy a minimálbérről szóló törvény előírásainak megsértése vagy az 1. pontban említett kötelezettségek megszegése esetén az AEntG 14. §-ának hatálya alatt mentesíti bennünket az ilyen igények alól. A szállító akkor és annyiban is köteles kártalanítani minket, ha és amennyiben a minimálbérről szóló törvény rendelkezéseinek vagy az 1. pontban említett kötelezettségek szállító általi megsértése miatt egyéb károkat okoz nekünk. 3. Fizetési határidő A 9. pont 3. alpontjától eltérően a kiegyenlítés a számla kézhezvételétől számított 10 napon belül 3% engedmény mellett, vagy nettó 30 napon belül történik, ha a szállító és a KION között nincs egyedi megállapodás. Versió 03/ 2019