Rövidtávú bérleti feltételek és kondíciók

STILL Magyarország


l. Szerződés tárgya

A bérbeadó árurakodásra alkalmas targoncá(ka)t ad időlegesen bérlő használatába, bérleti díj ellenében. A bérlő a targoncá(ka)t – vezető nélkül – bérbe veszi.


ll. A szerződés teljesítése

A bérbeadó a bérlőnek Átadás-átvételi jegyzőkönyvvel adja át a bérgépeket.
Átadásra kerülő okmányok: szerződés 1 példányban, üzemeltetési útmutató


lll. A szerződő felek kötelezettségei

1. A bérbeadó kötelezettségei

A bérbeadó a bérlet ideje alatti természetes elhasználódásból eredő meghibásodásokat saját költségén kijavíttatja, ezen túli meghibásodások kijavításának költsége a bérbevevőt terheli.

2. A bérlő kötelezettségei

2.1.
A bérlő a targoncát rendeltetésszerűen és a szerződésnek megfelelően használhatja, azon átalakítást nem végezhet. A bérlő a bérelt targoncát harmadik személy részére bérbe, vagy használatba nem adhatja.

2.2. Az átadást követően a bérlő köteles gondoskodni a targonca műszaki állagának, tartozékainak és esztétikai állapotának megőrzéséről. A bérlő vállalja, hogy az adott típusra vonatkozó üzemeltetési útmutató előírásait betartja. A bérlő a targoncát fedett helyen köteles tárolni.

2.3. A bérlő által elhárítható meghibásodásokat - a bérbeadó előzetes beleegyezésével – a bérlő is jogosult kijavítani.

2.4. A bérlő a targonca megrongálódása, ill. az általa el nem hárítható műszaki meghibásodása – mely alatt az üzemóra-számláló meghibásodása is értendő – esetén köteles a bérbeadót azonnal, de legkésőbb a következő nap 12 óráig értesíteni.

2.5. A bérlő a bérbeadótól helyszíni javítást kérhet. A rendeltetésellenes és szerződésellenes használatból eredő rongálódás, törés esetén a mentés és javítás költsége a bérlőt terheli.


IV. Teljesítmények elszámolása és díjfizetés

1. A bérleti napok kiszámításánál első napnak a targonca átadásának napját, utolsó napnak a visszavétel napját kell tekinteni. A bérlő tudomásul veszi, hogy megrongálódott, sérült plombás üzemóra számlálóval a targoncát nem használhatja, amennyiben ezt nem tartja be, a tárgyhónapra a bérbeadó kétszeres díjat számláz.

A felek határozott időre szóló (havi) elszámolásban állapodnak meg, s alkalmazzák az ÁFA törvény 58. § (1) bekezdés szerinti elszámolást.

2. A szerződésben meghatározott díj az általános forgalmi adót nem tartalmazza.

3. Ha a bérbe adott targonca meghibásodása a bérlő hibájából helytelen, vagy kíméletlen üzemeltetésből, túlterhelésből, a kötelező karbantartás és műszaki felülvizsgálás elmulasztásából következik be, akkor az okozott kár megtérítésén túl a meghibásodás teljes tartalmára fel kell számítani a bérleti díjat.


V. Általános megállapodások

1. A szerződésben foglaltakat a bérlő és a bérbeadó közös megállapodás alapján írásban módosíthatja.

2. A bérbeadó a bérleti szerződést azonnali hatállyal is felmondhatja, ha a bérlő:

  • az üzemórát, annak ólomzárát megrongálja, felbontja, az órát kikapcsolja, üzemóra nélkül, vagy rossz üzemórával használja a bérelt targoncát
  • a bérleti díjat ismételten késedelmesen fizeti meg, vagy amennyiben a bérleti díjat nem fizeti meg
  • elmulasztja a kötelező szemlék jelentését, a napi gondozásoknak nem tesz eleget és a targonca esztétikai állapotát elhanyagolja.

3. A bérleti szerződést 3 nap felmondási idő mellett bármelyik szerződő fél felbonthatja.
A 3 nap felmondási időt az írásbeli felmondás kézhezvételétől kell számítani. A felmondás akkor is hatályos, ha a bérlőtől a posta a felmondó levelet nem kereste, címzett ismeretlen vagy ismeretlen helyre költözött jelzéssel küldi vissza. A bérbeadó hozzájárul ahhoz, hogy abban az esetben, ha a STILL Kft. a szerződést felmondja, úgy a bérlő telephelyéről vagy mindazon helyről, ahol a bérlő tárolja vagy tároltatja a targoncákat úgy jogosan, önhatalmúan elszállíthassa a bérlő terhére és kockázatára.

4. A bérbeadó a bérlő szükségtelen háborítása nélkül a használatot ellenőrizheti.

5. A szerződő felek vitás kérdéseiket egymás között egyeztető tárgyalások útján rendezik. Ennek eredménytelensége esetén a bérbeadó székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességében állapodnak meg.

6. A szerződő felek jelen szerződés aláírásával kifejezetten lemondanak arról a jogukról, hogy a szerződésből eredő követelésüket más jogi személyre átruházzák.

7. A szerződés mellékletét képező üzemeltetési utasításban foglaltak a szerződés részét képezik, azok be nem tartása szerződésszegésnek minősül.

8. A szerződésben nem szabályozott esetekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.

 

Általános Szerződési Feltételek (PDF)